1996-2021 – 25 lane Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn

Sous l’instigation des féministes haïtiennes, la Convention Interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes (dite Convention Belém do Pará) a été signée par l’Etat en 1996. La date du 3 avril avait été proposée par les féministes pour la ratification par le Parlement. A cette occasion, les militantes ont été reçues par l’assemblée nationale et elles ont donné lecture d’une déclaration dans laquelle le 3 avril a été proclamé « Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes », en mémoire de la journée historique du 3 avril 1986.

Deklarasyon ki te li nan Lachanm (pa Yolette Jeanty, Kay Fanm), nan seyans kote palmantè ak palmantèz yo te resevwa delegasyon fanm yo nan jou 3 avril 1996:

Deklarasyon fanm ayisyèn pou 3 avril 1996

7 fevriye 1986, diktati Jean-Claude (Janklod) Duvalier (Divalye) a vole gagè. Toupatou nan peyi a, popilasyon yo ap pran lapawòl pou di sou ki ray yo ta renmen peyi a mache. Si fanm yo te patisipe nan tout mouvman sila yo, pawòl espesyal pa yo, pawòl fanm yo, pa t ka parèt kòmsadwa. 3 avril 1986, nan divès vil pwovens ak nan Pòtoprens, fanm yo te pran lari pou rekòmanse fè tande vwa yo apre baboukèt 30 lane diktati Duvalier (Divalye) a. Espesyalman, nan Pòtoprens, plis pase 30 mil fanm te desann nan lari pou di:

 • Yo derefize yo mete yo sou kote nan sosyete a;
 • Yo vle patisipe nan koze politik yo, paske sa konsène tout moun alawonnbadè nan peyi a;
 • Yo vle sispann sibi diskriminasyon paske se fanm yo ye;
 • Yo vle pou tout vyolans ki plede ap fèt sou kò yo, tankou kadejak, maspinay ak tizonaay seksyèl, pou vyolans sa yo sispann epitou pou Lajistis mete moun k ap fè zak sila yo anba kòd;
 • Vye lide k ap sikile sou fanm se lèt ak sitwon nan afè chanjmanm.

Gwo demonstrasyon medam yo te fè jou ki te 3 avril la, te rive pote fwi. Se konsa, nan gwoup ki te fòme pou travay sou Konstitisyon an, nonsèlman ou te jwenn 2 fanm, men tou gwoup la te blije prevwa kèk atik anfavè fanm yo, e sitou konsidere kesyon egalite ant fanm ak gason an. Deske jou 3 avril la, fanm yo te montre se yon fòs yo ye nan peyi a, sa te ankouraje yo fòme pwòp gwoup pa yo; gwoup kote yo kapab chita ak fanm parèy yo pou yo boukante lide sou kesyon ki konsene yo kòm fanm.

3 avril 1986, 3 avril 1996, 10 lane depi fanm yo te montre volonte pou yo patisipe kòm sitwayèn nan tout aktivite peyi a. Lit fanm yo la toujou. Menm jan ak tout rès sosyete a, li pran kou, li bite, l ap chache wout li, men li la tennfas paske pwoblèm fanm yo toujou la. Si jounen jodi yon moun, yon enstititsyon pa kapab kanpe pou dekrete “fanm pa ladan li!”, nou konnen, nou konstate kesyon fondalnatal yo pa ko manyen totubon vre. Men tou, sa klè, gen kèk bagay ki chanje. Alèkile, pèsonn moun pa espantan deske yo wè fanm ki gen mayèt la nan sèten pòs nan Leta. Si gen fanm ki kapab travay nan nivo sila a, se paske te gen fanm ki te goumen pou sa.

3 avril 1986, 3 avril 1996. Ki kote fanm yo gad nan peyi a? Pou nou ka klè sou sitiyasyon fanm yo, li nesesè pou nou konsidere plas yo okipe nan 3 gwo nivo nan peyi a: Politik, Ekonomik ak Lajisitis.

Nan zafè politik

Nou konstate, egalite ant fanm ak gason pa ko rive tabli tout bon vre. Lè nou konsidere patisipasyon medam yo nan gwo enstans pouvwa politik yo, tankou gouvènman ak Lachanm, nou wè fanm yo an minorite. Nan lane 1994 la, gouvènman an kreye yon Ministè sou Sitiyasyon ak Dwa Fanm. Deske Leta te kapab genyen yon ministè pou fanm, sa te vle di sosyete a enterese vanse ak fanm yo. Men tou, nou ka wè jan yo ka sèvi ak ministè sila a pou mete fanm yo sou kote. Depi yon fanm gen yon pawòl pou li pale, yon revandikasyon pou li fè, yo di li se nan Ministè Fanm nan pou li ale, e se la sèlman li dwe mande sa li bezwen. Kòmkwadire, fanm pa gen anyen arevwa ak ekonomi, ak Lalwa, ak lagrikilti, ak lasante, ak kòmès. Kidonk, poutèt pa gen anpil fanm nan pouvwa a (fanm ki dispoze batay pou yon lòt kalite pouvwa kote fanm gen plas yo tou); poutèt yo vle fèmen fanm yo andedan yon sèl grenn ministè, fanm pa yo jwenn nan pouvwa a konsiderasyon yo merite parapòta sitiyasyon espesyal y ap viv paske se fanm yo ye. Majorite òganizasyon fanm yo gen konsyans veritab pwoblèm nan se goumen kont sistèm peze souse k ap kokobe sitwayen yo, an patikilye fanm yo. Paske lè konsa, se meye yo sèlman ki gen kontwòl pouvwa a.

Nan zafè ekonomi

Menm jan ak anpil lòt ti peyi a, pami tout moun pòv yo, se pi plis fanm w ap jwenn chak jou, e y ap vin pi pòv chak jou. Jounen jodi a, nanchon nou an nan yon kalfou kote gen anpil gwo desizyon ki deja pran e ki pral pran sou zafè ekonomi peyi a. Lè nou di n ap travay pou tabli demokrassi, lè nou di fòk gen patisipasyon, sa tou vle di fòk yo pran an konsiderasyon konsekans desizyon sa yo genyen epitou kapab genyen sou pifò moun nan peyi a, kidonk konsekans yo pou fanm yo. Nou konnen rezilta malouk sèten desizyon ekonomik, tankou Ajisteman Estriktirèl ak Privatizasyon, ki chita nan politik neyoliberal la genyen sou lavi fanm yo. Nan Konferans Bejinn nan, ki te fèt nan mwa sektanm 1995 la, òganizasyon fanm ayisyèn yo te prezan, e delegasyon ofisyèl gouvènman nou an te siyen Platfòm d Aksyon Bejinn nan. Ak Platfòm sila a, gouvènman nou an pran angajman pou li batay kont tout Plan ak tou sa ki kapab ogmante lamizè a. Nan Bejinn nan menm, fanm lòt peyi te bay lebra ak fanm ayisyèn yo pou lonje dwèt, denonse epi deklare lagè kont politik Ajisteman Estriktirèl yo. Poutèt nou se sitwayèn, e poutèt nou se yon gwo moso nan motè ekonomi nanchon an, enstans pouvwa nan peyi a, tankou Lachanm, dwe chita tande ak nou sou kesyon ekonomik sa yo ki fondalnatal pou lavni fanm yo.

Nan zafè Lajistis

Menm jan ak tout rès popilasyon an, fanm yo ap mande jistis. Alòske tout pèp la te anba tout kalite maspinay pandan Koudeta a, fanm yo te travay pou denonse kriminèl yo epi rasanble enfòmasyon sou vye zak yo te fè. Jouk jounen jodi a, nou pako wè chimen k ap pran pou nou jwenn jistis. Kadejakè ap mache sou nou san wont, paske yo konnen y ap viv nan yon peyi kote maspinen fanm pa jije, ni pini kòmsadwa; nan yon peyi kote yo fè kòmsi vye zak sa yo pa t gen okenn konsekans ni pou fanm, ni pou sosyete a.

Jounen jodi a nou rasanble devan Lachanm. Nou rasanble nan non tout fanm ki deja mouri, tout fanm ki sibi yo e ki pako janm jwenn jistis. Nou rasanble jodi a pou evite pitit fi nou, sè nou, sibi vyolans sou kò yo, pou yo pa gen laperèz lè yo kanpe kòm fanm pou defann dwa yo. Nou rasanble devan Lachanm pou nou mande reprezantan nou yo, pa kite krim kontinye ap blayi anndan peyi a sou fanm yo, paske yon Leta ki vle chita sou Lalwa pa kapab danse kole ak lese grennen Lajistis. Nou rasanble devan Lachanm pou nou di reprezantan nou yo, fok yo pa tann se rele nou rele pou nou pa toufe, anvan yo pase alaksyon.

Lè nou konsidere sitiyasyon fanm yo andedan peyi a, nou pa kapab pa revandike. Nou mande Lachanm:

 • Pou li apiye nou, lè n ap mande gouvènman an pou mete Rapò Komisyon Verite ak Jistis la deyò. Nou konnen sa deja fè 2 mwa depi rapò sila a remèt, epitou yo kite popilasyon an ap tounen pwa tann.
 • Pou li pran tout dispozisyon, pou li ede tabli yon Tribinal Ekstraòdinè, pou jije kriminèl ki te fè kadjak sou fanm pandan 3 lane Koudeta yo.
 • Pou li pran tout dispozisyon, pou aplike nan peyi a Konvansyon Kopennag la pou dechouke tout diskriminasyon k ap fèt kont fanm ; Yon Konvansyon gouvènman ayisyen an te siyen an 1981. Epi, pou li mande reskonsab yo remèt Nasyonzini rapò yo gen pou yo bay chak 4 an sou sitiyasyon diskriminasyon ak vyolans k ap fèt sou fanm nan peyi a. Menm jan an tou, se pou reskonsab yo fè rapò sou tout pwogram yo mete sou pye pou dechouke vyolans lan.
 • Pou li adopte Konvansyon Belém do Pará a; Yon Konvansyon ki tabli kont vyolans k ap fèt sou fanm, kit vyolans sila fèt anndan fanmi an, nan sosyete a, oswa anndan Leta; Yon Konvansyon ki mande pou gouvènman ki siyen yo tabli Lwa ak règlamn ki pran kesyon vyolans sou fanm nan an konsiderasyon.
 • Pou li mete sou kote tout vye Lwa yo, espesyalman sila yo ki pèmèt toupizi fanm yo.
 • Pou li vote Lwa tounèf ki kòdyòm ak sa manman Lwa peyi a mande.
 • Pou li travay, pou tabli bon jan Lwa pou pwoteje fanm yo, sitou sa ki pi defavorize yo, nan travay yo anndan kay tankou deyò. Lè fini, pou yo pran tout dispozisyon pou Lwa sila yo aplike kòmsadwa. Jistis ekonomik ak jistis sosyal makònen youn ak lòt. Se pou Lachanm travay pou jissits sila yo blayi nan peyi a.
 • Pou depi kounye a, li travay pou pran dispozisyon, prese prese, pou tabli Lwa ak règleman pou pèmèt tout rezolisyon ki anndan Platfòm Bejinn nan aplike nan peyi a.3 avril 1986, 3 avril 1996. Sa fè 10 lane depi nou te pran lari pou di pawòl fanm yo enpòtan, paske se yon pawòl chanjman andedan sosyete a. Pou nou salye kouray tout fanm ki te louvri chimen Mouvman Fanm nan peyi a, pou nou pa dòmi bliye, pou nou kontinye fè wout ansanm, nou dekrete 3 avril se Jounen asyonal Mouvman Fanm Ayisyèn.

Pòtoprens, jou ki 3 avril 1996 la
Òganizasyon ki siyen : EnfoFanm, Kay Fanm, Fanm SAJ, Fanm Mati Ayibobo Brav, Danièle Magloire, Myriam Merlet

Les femmes et le mouvement démocratique après 1986

En 1986, avec la chute de Jean-Claude Duvalier, la fin du régime dictatorial libère des potentialités de diverses couches sociales de la nation. La parole récupérée par la majorité permet de faire entendre la voix des sans voix, des revendications séculairement tues s’expriment, des rêves fous peuplent un avenir que chacun construit à la mesure de ses aspirations et de ses besoins. Tout est permis, la digue de la dictature a sauté.

Au tout début de cette nouvelle étape, un fait significatif mérite d’être signalé :

Moins d’un mois après le départ de Jean-claude Duvalier, le 3 avril 1986, une manifestation gigantesque de plus de 30 000 personnes secoue Port-au-Prince. Les femmes de divers secteurs sociaux revendiquent leurs droits de participer aux affaires du pays, dénoncent les préjugés, les conditions d’exploitation et d’oppression liées à leur situation sociale. En tant que catégorie sociale spécifique, elles réclament le droit d’avoir une déléguée à la Constituante qui devra préparer le projet de constitution de la nouvelle Haïti Libéré.

Ainsi, au commencement de cette ère de transition et de changements politiques, éclate le grand potentiel des femmes. Elles se manifestent à la capitale et dans les campagnes. Leur irruption sur la scène politique semble annoncer que les luttes de cette période seront marquées à l’aune de la participation des femmes.

Les revendications pour la participation et l’organisation des femmes iront de pair et seront façonnées par l’évolution de la lutte démocratique.

Suzy Castor, Les femmes aux élections de 1990, Editions CRESFED, 1994

3 avril 2000 : Ochan pou ou Jando!

Magalie Marcelin (Kay Fanm), Myriam Merlet (Enfofanm) et Olga Benoit (SOFA) lors de la marche pour la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes en avril 2000 (Image: Rachel Magloire).

Le journaliste et directeur de Radio Haïti inter, Jean Léopold Dominique, ainsi que le gardien de la station, Jean-Claude Louissaint, sont assassinés le 3 avril 2000. Les organisations de femmes se mobilisent pour dire Non à l’inacceptable et réclamer justice. Elles organisent, le 7 avril, la première manifestation de la société civile.