SOFA (Solidarité fanm ayisyèn), Kay Fanm, Fanm Saj, AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti) ak Fondasyon Toya mete ansanm pou make jounen 8 mas la ak yon sitin ki gen 7 estasyon : Plas Katrin Flon sou Channmas, Palè nasyonal, Ministè Lajistis, OMRH (Ofis manajment ak resous iemèn), OPC (Ofis pwoteksyon sitwayen), Primati ak Palman.
DEKLARASYON KAY FANM – 8 mas 2018
DEKLARASYON SOFA – 8 mas 2018

ANTIFEMINIS NAN LETA
RÈL ÒGANIZASYON FANM YO – 8 MAS 2018

Rèl devan Palè nasyonal

 • Sitiyasyon sosyal ak ekonomik peyi a grav. Kalbenday nan Leta redwi kapasite l pou li ofri sèvis bay popilasyon yo kòmsadwa. Menm lè Leta resi ofri kèk sèvis de baz, fason li fonksyone a pa pèmèt jwenn bon jan rezilta. Mank transparans, kliyantelis ak koripsyon se maleng ki fè sèvis yo chè epi gen movèz kalite. Fason peyi a pa jere mennen li ak anpile dèt sou dèt, bay lavi chè epi kreye plis inegalite sosyal ak ekonomik.
 • Se responsablite Laprezidans pa fè dekwa pou enstitisyon yo fonksyone pou yo sa ranpli misyon yo ki se travay pou byennèt popilasyon yo. Politik paspouki, se pa solisyon an.

  

Rèl devan Ministè Lajistis 

 • Grasa travay feminis yo, koze vyolans sou fanm ak tifi vin pale sou laplas piblik epi pi plis moun ap denonse zak vyolans yo.
 • Òganizasyon fanm yo degaje yo, kou yo konnen, pou mete sèvis an plas epi kontinye ofri yo sèvis gratis bay fanm ak tifi ki sibi vyolans. Egal, y ap kontribye nan fè travay Leta ki gen responsablite pou pwoteje popilasyon yo, pou mete sèvis an plas.
 • Leta pa ka lage chay responsablite sa a sou do òganizasyon fanm yo. Fòk li respekete angajman li pran, nan nivo nasyonal ak entènasyonal, sou koze vyolans lan. Ministè Lajistis dwe travay pou mete an aplikasyon kòmsadwa Plan nasyonal 2017-2027 kont vyolans sou fanm. Ministè Lajistis la dwe aktif nan veye pou fanm yo jwenn jistis san paspouki, ak diyite. Sa vle di, parekzanp, asire pou gen bon jan sèvis asistans legal, epi veye pou tribinal yo fonksyone san paspouki, san koripsyon.

 

Rèl devan Primati /OMRH : Fondation Toya

Nou vle atire atansyon otorite yo sou nesesite pou kweye bon kondisyon pou pèmèt tifi ak jèn fi grandi nan yon anviwònman ki proteje yo ki valorize yo epi ki ankadre yo. Konsa, nou bezwen bon jan politik pou jenès la, espesyalman pou jèn fi yo.

 • Bon jan evestisman nan edikasyon pou konstwiksyon yon lòt sosyete ki bati sou respè, jistis, transparans ak egalite. Leta dwe mete lekòl pwofesyonèl, inivèsite, pou n fòme tèt nou, pou n ka pare pou mache travay la.
 • Kò fanm ak tifi pa machandiz. Kilti pou jenès la pa ka redwi nan piblisite ak mizik k ap denigre fanm, videyo pònografik ak pwogram ti sourit. Sa nou vle, se lwazi ki sen, k ap pèmèt jèn fi yo dekouvri talan yo, kwè nan tèt yo. Fòk leta pran mezi pou enstitisyon yo jwe wòl yo nan ankadre jenès la.
 • Chomaj lakòz anpil move konsekans sou jenès la, k ap kouri kite peyi a. Twòp jèn fanm ap sibi vyolans, pwostitisyon, akòz move sitiyasyon ekonomik. Koripsyon, politik zanmitay, tizonnay seksyèl anpeche jèn fi yo jwenn plas yo nan administrasyon Leta a. Kilè refòm OMRH prevwa a ap rantre an aplikasyon ?

  

Rèl devan Palman

N ap rele chalbare dèyè :

 • Antifeminis nan Leta
 • Dominasyon fanm
 • Vyolans sou fanm
 • Lavi chè
 • Enpinite
 • Koripsyon
 • Kalbenday Leta.

 

Rèl devan Primati

 • 60 % popilasyon an ap viv nan lamizè. Fanm yo nan pami moun ki pi pòv yo pou divès rezon tankou : diskriminasyon, chay responsablite yo oblije pote souvan pou kont yo, mòd travay yo fè ki pa valorize, ki pa byen peye, epi politik Leta yo ki pa pran an konsiderasyon kesyon inegalite ant fanm ak gason nan sosyete a, ki pa chita sou bezwen espesyal fanm yo.
 • Eksklisyon sosyal fò anpil nan sosyete a. Sa gen gwo konsekans sou estabilite politik ak ekonomik. Anplis de sa, sa reprzante yon kokenn blokay pou popilasyon yo jwi dwa moun yo kòmsadwa.
 • Fanm yo rankontre anpil baryè pou devlope potansyèl yo, espesyalman nan sa ki konsène zafè travay. Menm lè fanm yo fòme, li pi difisil pou yo gen aksè sou mache travay la epi anjeneral yo touche salè ki fèb.
 • Dènye resasman ki fèt sou fonksyon piblik la an 2014 montre se 32 % fanm k ap travay nan enstitisyon Leta yo alòske nan lane 1996 ou te jwenn 44 % fanm. Pami moun ki kad yo, gen 3 fwa plis gason pase fanm. Konsatou, kantite jèn yo ap diminye nan administrasyon piblik la.
 • Primati se majò jon nan nan kondwi gouvènman an. Egal, se responsabilite li pou garanti enstitisyon Leta ap travay nan sans pou reponn ak bezwen popilasyon, espesyalman sila ki pi frajil yo. Se responsablite primati a pou li veye pou angajman Leta nan zafè dwa fanm respekte. Sa mande pou li pran dispozisyon serye pou pèmèt Ministè Kondisyon fanm nan jwe wòl li kòmsadwa, sa mande pou li mete tout mwayen ki nesesè an plas pou Plan nasyonal egalite ant fanm ak gason aplike, menm jan ak Plan nasyonal pou konbat vyolans sou fanm. Epitou sa mande pou Leta sispann sitire moun k ap fè vyolans sou fanm, espesyalman zafè abi ak tizonnay seksyèl ki blayi nan administrasyon piblik yo.

 

Rèl devan OPC

 • Edikasyon ak fòmasyon se dwa fondamantal moun.
 • Akòz pri disèt wotè pou ekolaj, transpò ak lamanjay, akòz Leta ki minim nan ofri sèvis, dwa pou edikasyon ak fòmasyon pa respekte. Se mezi lajan, mezi wonga ou pou kalite edikasyon an. Jan lekòl yo ap fonksyone, yo repwodwi inegalite sosyal ak yo epi prejije sou fanm. Chif sou edikasyon an montre depans pou lekol reprezante 10 % nan bidjè fanmi yo. Se yon chay ki lou anpil lè nou konsidere tout lòt depans fanmi yo dwe sipòte pou viv, san pifò ladan yo pa ka benefisye èd sosyal. Mete sou sa, nan anpil fanmi se fanm yo ki pote chay yo pou kont yo akòz iresponsablite papa.
 • OPC se enstitisyon nasyonal dwa moun. Kidonk fòk li veye sou fason gouvènman an ap aji parapòta ak dwa moun. Sa tou vle di, fòk OPC li menm san repwòch nan zafè respekte dwa moun.

 

PDF : http ://kayfanm.org/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.08-Komemorasyon-8-mas.pdf

PORT-AU-PRINCE – Les organisations de droits humains Kay Fanm, SOFA, RNDDH, CE, JILAP, CARDH, POHDH s’insurgent contre les propos irrévérencieux prononcés par l’ancien président Michel Joseph Martelly à l’encontre de personnalités publiques du pays à la suite de ses interventions le 9 février 2017, à l’émission Canal Musical, diffusée sur les ondes de la Radio Caraïbes, avec l’animateur – présentateur Marc Anderson Brégard, qui avait reçu l’ancien chef de l’Etat.

Au cours de cette émission, Joseph Michel Martelly s’est attaqué directement à deux journalistes connus, à savoir, Jean Monard Métellus et Marie Liliane Pierre-Paul faisant référence à eux, par des sobriquets, et utilisant des propos aussi regrettables qu’irrévérencieux, selon un document transmis au journal en date du 16 février 2017.

Michel Joseph Martelly a aussi profité du microphone qui lui était offert pour faire la promotion de sa méringue carnavalesque de 2017, qui, comme celle de l’année 2016, dénigre les journalistes susmentionnés. Il s’agit-là d’une atteinte grave à leur dignité et au principe général de respect mutuel. De plus, il est choquant que des médias et des particuliers acceptent de diffuser cette méringue qui, normalement, aurait dû être censurée par les autorités étatiques concernées.

Face à ces dérives, Kay Fanm – SOFA – RNDDH – CE-JILAP – CARDH – POHDH condamnent cette attitude de Michel Joseph Martelly qui, depuis l’accession à la magistrature suprême de son protégé Jovenel Moïse, fait montre d’une arrogance sans pareille et semble ne vouloir se courber à aucune règle morale et éthique.

Kay Fanm – SOFA – RNDDH – CE-JILAP – CARDH – POHDH regrettent qu’une telle émission ait pu se réaliser sur le lieu de travail du journaliste Jean Monard Métellus.

Par ailleurs, les encouragements et les rires égrillards de l’animateur – présentateur de l’émission, ainsi que des jeunes personnes présentes au studio, inquiètent au plus haut point les organisations susmentionnées, car ils témoignent d’un manque d’esprit critique et d’une mentalité sexiste clairement affichée.

Kay Fanm – SOFA – RNDDH – CE-JILAP – CARDH – POHDH estiment que ce comportement ainsi que les propos vulgaires et irrévérencieux de Michel Joseph Martelly avilissent la fonction de président qu’il a occupée pendant cinq (5) ans.

Haïti est aujourd’hui meurtrie ! Les actes de corruption, de malversation et de mauvaise gouvernance des autorités étatiques qui se sont succédé à la tête du pays ont laissé un Etat faible, ne pouvant offrir à ses ressortissants ni les services de base, ni les prestations auxquels ils ont droit.

Une des présentations de Yolette Jeanty, ici avec des membres de la coopération canadienne.

La directrice de Kay Fanm Yolette Jeanty termine aujourd’hui un voyage officiel de quelques jours au Québec et au Canada où elle a participé à plusieurs conférences et rencontres grâce à l’invitation de l’Association québécoise des organismes en coopération internationale (AQOCI). Elle a été ainsi l’une des invités de marque d’une conférence la semaine dernière à Montréal de l’AQOCI en collaboration avec le Regroupement des maisons d’hébergement du Québec. La conférence dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale avait pour thème le mouvement des femmes et la mobilisation citoyenne en Haïti. Elle a permis d’aborder les différentes problématiques actuelles auxquelles sont confrontées les femmes haïtiennes ainsi que les possibilité de renforcer le réseautage entre certains organismes québécois et Kay Fanm. Cet événement a été organisé par le Comité québécois femmes et développement de l’AQOCI et le Comité de solidarité Trois-Rivières.

Madame Jeanty a d’ailleurs été invitée dans les studios de la radio de Radio-Canada où elle a accordé une entrevue à l’animateur Frédéric Laflamme qui est disponible sur le site de Radio-Canada.

Port-au-Prince, le 7 juillet 2011

Police Nationale d’Haïti (PNH)
Port-au-Prince, Haïti

A l’attention du Directeur du Département
De l’Ouest de la PNH

Objet : Lettre ouverte relative au suivi du dossier de l’agente 03-14-04-06188, victime d’une tentative de viol de la part d’un agent de la MINUSTAH
Monsieur le Directeur,

La présente  correspondance est pour assurer un  suivi au dossier  soumis par  l’agente de  la PNH, Orline Mérilan.  Elle allègue avoir été victime d’une tentative de viol dont le responsable serait un agent de la MINUSTAH.

Ainsi, dans  la nuit du 13 au 14 mars 2011, alors qu’elle se reposait dans  le dortoir pour  femmes du Commissariat de la Croix-des-Bouquets, un agent d’origine pakistanaise, membre de la MINUSTAH, a tenté de la violer.  Celui-ci, dûment identifié  immédiatement  suite  à  la  commission  de  l’agression,  se  nomme Monsieur Muhammad  Naseem  (matricule  FPU 11773).

Suite  à  l’agression,  une  enquête  interne  a  été  entamée  par  la  MINUSTAH  et  l’ONU. Madame  Kabita  Nirola, enquêteuse à  l’Unité des Enquêtes  Internes, a ainsi  contacté et  rencontré  l’agente Orline Mérilan.   À  ce  sujet,  le dernier contact qu’elle a eu avec elle remonte au 13 avril 2011.

Port-au-Prince, le 7 juillet 2011

Bureau de la MINUSTAH
Port-au-Prince, Haïti

A l’attention de M. Mariano Fernandez
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti

Objet : Lettre ouverte relative au suivi du dossier de l’agente Orline Mérilan, victime d’une  tentative de viol de la part d’un agent de la MINUSTAH

Monsieur le Représentant Spécial,

L’agente de la Police Nationale d’Haïti, Orline Mérilan, a été dans la nuit du 13 au 14 mars 2011, victime d’une  tentative de viol par un membre du personnel de  la MINUSTAH,  Muhammad  Naseem  (matricule  FPU  11773).    Suite  à  l’agression,  une enquête a été entamée par l’Unité d’Enquêtes Internes des Nations Unies.  Madame Kabita Nirola, enquêteuse, a ainsi rencontré, en date du 9 avril 2011, Madame Orline Mérilan.   Depuis  le 13 avril 2011, aucun contact n’est établi avec celle-ci par  l’Unité des Enquêtes Internes de l’ONU ou par tout autre représentant de la MINUSTAH.

Nous déplorons un tel laxisme.  Le mandat dictant la présence de cette Force de maintien de  la Paix est des plus précis :  la MINUSTAH, déployée en Haïti en 2004, a pour  objectif  d’instaurer  un  climat  sûr  et  stable  en  Haïti,  notamment  par  la promotion et la protection des droits de l’Homme.  Ceci passe entre autre par la lutte contre l’impunité et le renforcement de l’État de droit en Haïti.   De surcroît,  tout au long  de  son  mandat,  la  MINUSTAH  s’est  dite  investie  dans  la  prévention  et l’élimination de  la violence contre  les  femmes, dans  la  société haïtienne comme au sein de ses rangs.

Malgré  ces  politiques,  stratégies  et  énoncés  de  principes,  les  immunités  et privilèges  accordés  aux  membres  du  personnel  de  la  MINUSTAH  ont  eu  pour conséquence de trop nombreuses violations des droits fondamentaux des Haïtiennes.  Depuis  son  arrivée  en 2004, plusieurs  comportements  répréhensibles,  effectués par des membres du personnel de  la MINUSTAH, ont été dénoncés.   Trop souvent, nous avons  pu  constater  qu’aucune  sanction  adéquate  n’a  été  mise  en  œuvre  afin  de réprimer  et  d’éliminer  ces  agissements.    À  de  nombreuses  reprises,  le mouvement féministe  haïtien  s’est  publiquement  prononcé,  décriant  cette  injustice  flagrante.

Enquêtes publiques, justices et réparations ont été exigées.  Sans succès. 

KONAP di Wi pou yon Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm
K ap defini politik piblik ak règleman pou chanje kondisyon fanm ayisyèn !

Depi lendepandans fanm ayisyèn ap goumen. Soti lane 1930 rive jounen jodi a, yo pa sispann goumen pou fè rekonèt epi respekte dwa yo kòm moun, kòm sitwayèn. Yo bay lebra ak lòt mouvman sosyal yo, paske defann kòz fanm, sa vle di batay pou transfòme sosyete a, pou kaba inegalite.

An 1986, lè pèp ayisyen rive soti anba rejim bout di Divalye a, fanm yo te leve kanpe toupatou nan peyi a pou fè konnen demokrasi pa p kapab  fèt san patisipasyon yo. Se konsa 3 avril 1986, plis pase 30 mil fanm te fè tande soukous yo nan Pòtoprens, e plizyè santèn te pouse rèl yo nan pwovens yo.  Depi lè a, fanm pa sispann mache kontre ak fanm parèy yo, pou konstwi òganizasyon, pou mete fòs  yo  ansanm, pou fè tande vwa  yo  sou kouman bak peyi a dirije.

Nan lit n ap mennen depi digtantan, nou ranmase anpil gany. Rezilta batay nou pèmèt anpil baryè kraze, nan edikasyon, fòmasyon, travay, patisipasyon epi nan fè konprann dwa fanm se dwa moun. Pwogrè sa yo bon pou tout sosyete  a  nèt. Mobilizasyon ak pledwaye fè  nou  vin genyen yon Ministè Kondisyon Fanm, ki  se yon zouti anndan pouvwa Ekzekitif la. Se pa t yon kado. Ministè a la pou panche sou inegalite ant fanm ak gason nan sosyete a. Li la pou veye pou enterè fanm yo pran an konsiderasyon nan tout kote dezisyon ap pran pou peyi a.

Un acquis politique pourcombattre les discriminations et les violences de genre

[vèsyon kreole pi ba]

Depuis la création, le 8 novembre 1994, du Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes (Mcfdf),il faut, à chaque changement de pouvoir, que le mouvement des femmes haïtiennes se mobilise pour dire Non aux velléités de nier cet acquis politique.

L’équipe du Président Michel Martelly ne se donne même pas la peine d’expliquer ce qui pourrait justifier la décision de fermer le Ministère à la Condition féminine. Au-delà des précautions de langage, c’est bien de disparition sur l’échiquier politique national qu’il s’agit, lorsque le Premier ministre désigné, M. Daniel-Gérard Rouzier, déclare que la Condition féminine sera intégrée au Ministère des Affaires sociales et du travail (MAST), sans moindrement préciser la nature de la structure en question.

Pourquoi cette volonté de priver le pays d’un instrument politique qui a permis de faire des avancées notables en termes d’égalité des droits pour 52 % de la population ?

Différentes arguties ont été avancées auparavant pour prétendre fermer le Ministère à la Condition féminine. Il y a notamment lieu de retenir : la disponibilité budgétaire, l’inefficacité et l’inutilité.

Disponibilité budgétaire : Pour 2010-2011, le budget du ministère à la Condition féminine a été d’environ 37 millions de Gourdes. Ces montants ne sauraient en aucun cas sortir le pays du marasme économique.

Inefficacité : Le ministère à la Condition féminine accuse certes des insuffisances, tout comme toutes les autres institutions de l’appareil d’État : Présidence, Primature, Parlement, Judicaire, ministères, mairies, collectivités territoriales et institutions indépendantes telles que le Conseil électoral, etc.

 • L’illettrisme et l’éducation au rabais sont des phénomènes patents. L’analphabétisme frappe davantage les femmes et les filles. La formation professionnelle est presque inexistante dans le secteur public.
 • La grande majorité des populations n’a toujours pas accès, de manière continue et satisfaisante, aux soins de santé. La plupart des femmes accouchent sans assistance médicale. La mortalité maternelle est l’une des plus élevée au monde ; Les familles monoparentales féminines sont légion dans le pays.
 • L’insécurité alimentaire est une donnée avec laquelle doit compter les populations, en particulier les groupes marginalisés ruraux et suburbains où prédominent les femmes. Le droit à l’alimentation n’est pas respecté. La paysannerie ne bénéficie pas d’un encadrement apte à lui permettre de se relever dignement et efficacement.
 • Les dysfonctionnements de la justice sont notoires. L’insécurité est un phénomène récurent, peu contrôlé.

Les ministères de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la justice, pour ne citer que ceux là, existent depuis fort longtemps, avec leurs faibles performances et l’absence d’esprit de service public Pourtant, il ne vient pas à l’idée d’un quelconque pouvoir de les fermer. Par contre, l’on menace de disparition l’une des institutions les plus récentes, le Ministère à la Condition féminine, qui pourtant a 17 ans d’existence.

Inutilité : L’existence du ministère à la Condition féminine se justifie par la nécessité de prendre en compte, au plus haut sommet de l’État, les rapports sociaux de sexe et leurs incidences dans tous les domaines. La mission du ministère est de promouvoir et défendre les droits fondamentaux des femmes/filles et, ce faisant, de contribuer à instaurer une meilleure cohésion sociale. Cela à travers la définition et l’application de politiques et programmes publics visant l’égalité des sexes, la lutte contre les violences de genre et la féminisation de la pauvreté, et en s’assurant du caractère transversal de ces orientations dans l’action gouvernementale. Cela répond aux prescrits de la Constitution de 1987 et aux engagements pris par Haïti en signant les conventions internationales relatives aux droits de la personne et aux droits spécifiques des femmes et des filles, en tant que personnes et citoyennes.

S’il s’agit réellement, comme se plait à le déclarer le Président Martelly, de redresser l’État et d’oeuvrer à l’édification d’une société fondée sur le droit et le respect des droits de la personne, il importe que le Ministère à la Condition féminine joue pleinement son rôle et soit plutôt résolument renforcé dans ses capacités pour la pleine réalisation de sa mission.

Les militantes des droits des femmes que sont les féministes rêvent du jour où le Ministère à la Condition féminine ne sera plus nécessaire, car les droits fondamentaux des femmes et des filles seront pleinement reconnus, respectés et l’égalité des chances sera une réalité tangible. Les féministes rêvent aussi du jour où la Secrétairerie d’État à l’alphabétisation n’aura plus de raison d’être, parce que les enfants des deux sexes non scolarisés, qui deviennent des adultes analphabètes, auront eu dès la petite enfance l’opportunité de recevoir une instruction de qualité qui leur permettra d’être des citoyens et citoyennes qui participent activement au devenir de leur pays.

Port-au-Prince, le 31 mai 2011

Pour Kay Fanm,

Danièle Magloire

 

Les organisations suivantes appuient la déclaration de Kay Fanm en faveur du maintien du Ministère à la condition féminine et aux droits. Ces organisations demandent au nouveau gouvernement et au Parlement de doter le ministère des ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission en matière d’égalité.

1. Concertation nationale contre les violences faites aux femmes ; Réseau national d’organisations

2. Centre de promotion des femmes ouvrière (CPFO) ; Région métropolitaine de Port-au-Prince, département Ouest

3. Fanm Yo La /Les femmes sont là (Collectif féminin haïtien pour la participation politique des femmes)

Région métropolitaine de Port-au-Prince, départements Sud, Sud-est, Nord

4. Mouvement des femmes haïtiennes pour l’éducation et le développement (MOUFHED)

Région métropolitaine de Port-au-Prince, départements Artibonite, Ouest, Nord, Nord-est, Sud-est

5. Asosyasyon fanm solèy d Ayiti /Association des femmes soleil d’Haïti (AFASDA)

Départements Nord, Nord-est, Nord-ouest

6. Fanm lakay /Femmes du terroir ; département Nord

7. Kódinasyon fanm Nódès /Coordination des femmes du Nord-est ; département Nord-est

8. Mouvman fanm Nip /Mouvement des femmes de Nippes (MOFAD – Nippes) ; département Nippes

9. Mouvman fanm Ansavo /Mouvement des femmes d’Anse à veau (MOFA) ; département Nippes

10. Komite fanm Gabou /Comité des femmes de Gabou ; Commune de Petite Rivière, département Nippes

11. Groupman fanm Duverger /Groupement des femmes de Duverger ; Commune de Miragoâne, département Nippes

12. Rasanbleman fanm Nip /Rassemblement des femmes de Nippes (RAFANIP) ; département Nippes

13. Konbit fanm peyizàn Abraham /Rassemblement des paysannes de Nippes (KOFA) ; département Nippes

4ème section communale de Miragoâne, département Nippes

14. Alternative action verte ; Réseau d’organisations du département des Nippes
15. Groupement pour la relance de l’économie des femmes en association par coopérative (GREFACOOP)

Commune de Delmas, région métropolitaine de Port-au-Prince, département Ouest

16. Coalition des femmes de la 3ème circonscription de Port-au-Prince (KOFATRA) ; Martissant, département Ouest

17. Réseau des femmes progressistes pour le développement d’Haïti (RFPDH) ; département Ouest

18. L’espoir des femmes haïtiennes de Petit-Goâve (EFHPG) ; département Ouest

19. Association des femmes actives de Saint Louis du Sud (AFAS) ; département Sud

20. Femmes actives de la Savanne (FAS) ; département Sud

21. Association des femmes progressistes de Flamand (AFPF) ; département Sud

22. Association des femmes pour le développement des Anglais (AFDA) ; département Sud.

Communiqué du 23 mai 2011

La Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) donne suite à la requête du Collectif contre l’impunité  et enjoint l’État haïtien à enquêter et poursuivre les crimes commis sous le régime de l’ex dictateur Jean-Claude Duvalier

Point focal : Centre œcuménique des droits humains (CEDH)  –  cedh@cedh-haiti.org 

Ce 17 mai 2011, la  Commission inter-américaine des droits de l’Homme (CIDH) a formellement donné suite à l’audience du 28 mars écoulé accordée au Collectif contre l’impunité réunissant  des plaignants-es, contre l’ex dictateur Jean-Claude Duvalier et consorts, et des organisations de  défense des  droits   humains  (Centre  œcuménique  des  droits  humains – CEDH, Kay   Fanm – La  maison des femmes, Mouvement des femmes haïtiennes pour l’éducation et le développement – MOUFHED, Réseau National de Défense des droits humains  – RNDDH).

L’Etat haïtien, qui était présent à cette audience par l’entremise du Ministère de la justice, avait exprimé sa volonté de juger les violations des droits humains en question et sollicité l’appui technique de la CIDH.

La  Commission est,   avec la  Cour  interaméricaine  des droits   de   l’Homme,   l’un des deux  organismes   de   protection  des  droits humains  de   l’Organisation   des  États   américains   (OEA).  Créée en 1959, la CIDH  vérifie l’accord du droit de chaque  État avec la Convention américaine des droits de l’Homme, dite « Pacte de San Jose de Costa Rica » ; Convention à laquelle Haïti a adhéré le 14 septembre 1977.

NÒT POU LAPRÈS

PÈP AYISYEN, KALE JEN N, MOBILIZE POU DENONSE NOUVO ALYANS KOLON/KONZE KAP PARE POU RANPLASE REJIM MINISTA/INIKITE A

Echèk maskarad eleksyon 28 Novanm yo demaske nèt ale politik swadizan kominote entènasyonal la an Ayiti nan je toutmoun ki te vle kontinye kwè yo te la pou vin ede pèp Ayisyen konstwi demokrasi.

Katastwòf 12 janvye ak epidemi kolera  te deja montre  prezans  yo nan peyi a pa regle anyen an favè pèp la. Okontrè se kalamite sou kalamite k ap fwape peyi a pandan y ap gagote plizyè milya dola.  Nou louvri vant peyi a bay nouvo kolon pou vin pase diyite nou anba pye. Nou kraze tout sistèm defans nou jiskaske maladi ki pat ka frape n jwenn fason pou atake n. Ki debon trayizon sa a pote pou nou ? Kisa nou pat ka fè, prezans entènasyonal la pèmèt nou reyalize ? Chak jou pi plis, se nan labou imilyasyon,

katastwòf ak maladi n ap anfonse. Yo di yo pote demokrasi, ki pwogrè demokrasi fè pandan tout tan yo la a ?

Rejim MINISTA/INIKITE a  demaske, jodi a.  Maskarad   28    Novanm    yo ak    konplotay   anba   tab  y ap manniganse pou foure yon fòmil  politik pakoti lonje ba nou, se yon lòt prèv derespektans ak echèk kominote entènasyonal la. Y ap manniganse yon lòt alyans KOLON/KONZE pou foure nan gagann nou.  Devan magouy kominote entènasyonal la pou ba nou yon prezidan popetwèl, fèb, san diyite ki ka tounen yon maryonèt nan men l, KOREN  di : Pèp Ayisyen an, pap asepte ankenn fòmil separe gato anba tab pou voye maryonèt ki fin trayi pawòl yo, nan swadizan 2e tou.  Li pap kontinye lage peyi a bay yon ti klik politisyen ti koulout k ap pran lòd nan men nouvo kolon, pou fè l kontinye trayi rèv zansèt yo, enpi degrenngole nan yon abim san fen.

Se pat eleksyon prezidan sèlman ki t ap fèt 28 Novanm ; se pa kandida prezidan sèlman ki te genyen.  Magouy ak briganday ki fèt yo pase anba pye dwa tout moun, dwa tout sitwayen ak tout kandida.  Tout fòmil konpwomi ekzije omwen pou diskalifye pati ak kandida ki te fè eleksyon yo tounen yon briganday.

KORE N mande tou pou revoke manda KEP sa a epi jije reskonsab yo nan tout nivo leta a, ki gaspiye lajan peyi a, avili nasyon an, vyole dwa sitwayen yo epi lakoz plizye pitit pèp la andomaje osnon pèdi lavi yo.

KOREN ap fini poul di : alawonte pou se ta yon moun ki fin trayi pawòl li an piblik, nou ta pran pou prezidan peyi a ? Ki konfyans nou ka fè moun konsa pou defann enterè nasyon an ? N ap mande tout sila yo ki gen yon ti kras diyite toujou pou konprann fòmil avili yon moun anvan yo bal reskonsablite peyi a se yon demach pou avili nasyon an, pou febli l, pou ka kontwole l pi byen. Nan alyans

KOLON/KONZE a, zòt bezwen yon popetwèl san prestij pouka pase diyite nou anba pye pi fasil.

KOREN lanse yon apèl bay tout kouch nan popilasyon an pou kontinye mobilize pou konplo sa a pa pase. Pou nou jwenn yon antant nasyonal pou leve defi a nan respè, solidarite, ak diyite.

POU YON PÈP LIB NAN YOU PEYI GRANMOUN !

Pòtoprens, jou ki 30 novanm 2010 lan

Rudolph Prudent, Pòt Pawòl

Kolektif Solidarite, Idantite ak Libète (KSIL) – Kay Fanm / Inisyativ òganizasyon rejyonal nan depatman Nò, Nòdès, Nòdwès, Sant, Lwès, Sidès, Sid, Nip, Grandans, Latibonit

Kòdinasyon Nasyonal k ap plede kòz fanm lan – KONAP, salye memwa Ginoue Mondesir ki mouri, 24 desanm 2005, anba zak vyolans mari li, Valdo Jean.  KONAP, yon lòt fwa ankò, salye epi pote solidarite li bay manman ak papa Ginoue Mondesir, Pitit gason li, ki jodia ap grandi san lanmou ak san prezans manman li ; sè ak frè, tout lòt manm fanmi Ginoue Mondesir.  KONAP salye, tout zanmi, kolaboratèz ak kolaboratè Ginoue, tout moun, lanmò sa a plonje nan dèy ak soufrans.  Nou konnen nan ki kalte soufrans zak sansinay brital Valdo Jean fè sou Ginoue Mondesir mete fanmi an, depi plis pase 2 lane edmi.  Nou konnen kalite vid, lanmò Ginoue kite nan mitan fanmi ak zanmi li.  Nou pakab ranplase yon moun ki mouri.  Men lè nou pèdi pitit nou, yon moun pwòch nou, nan kondisyon Valdo Jean te ansasinen Ginoue Mondesir a, lajistis se mwayen ki pi sèten, pou pèmèt nou kenbe memwa li vivan nan diyite ; Valè yon vi, pa gen pri.