SOFA (Solidarité fanm ayisyèn), Kay Fanm, Fanm Saj, AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti) ak Fondasyon Toya mete ansanm pou make jounen 8 mas la ak yon sitin ki gen 7 estasyon : Plas Katrin Flon sou Channmas, Palè nasyonal, Ministè Lajistis, OMRH (Ofis manajment ak resous iemèn), OPC (Ofis pwoteksyon sitwayen), Primati ak Palman.
RÈL ÒGANIZASON FANM YO POU JOUNE MONDYAL DWA FANM 2018
DEKLARASYON SOFA – 8 mas 2018

Read More

SOFA (Solidarité fanm ayisyèn), Kay Fanm, Fanm Saj, AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti) ak Fondasyon Toya mete ansanm pou make jounen 8 mas la ak yon sitin ki gen 7 estasyon : Plas Katrin Flon sou Channmas, Palè nasyonal, Ministè Lajistis, OMRH (Ofis manajment ak resous iemèn), OPC (Ofis pwoteksyon sitwayen), Primati ak Palman.
RÈL ÒGANIZASON FANM YO POU JOUNE MONDYAL DWA FANM 2018
DEKLARASYON KAY FANM – 8 mas 2018

Pòtoprens, 8 mas 2018
Sabine Lamour, Kòdonatris jeneral SOFA
Jodi jedi 8 Mas, Jounen Entènasyonal dwa fanm yo, 5 òganizasyon feminis : AFASDA, FANM SAJ, KAY FANM, FONDASYON TOYA, ak SOFA, rasanble sou Plas Katrin Flon youn nan ewoyin nasyonal, senbòl patriyotis pou di Non ak ANTIFEMINIS LETA k ap pran jarèt chak jou pi plis nan peyi a.

Rasanbleman nou nan Plas Katrin Flon Jodi a, se yon fason pou n reprann espas piblik yo. Se yon fason tou pou n di Katrin Flon te konstwi nasyon sa a pou tout moun fanm kou gason kapab viv lib, egalego ak nan diyite.

Alòske, depi kèk ane nou konstate dirijan yo gen tandans pito meprize tout dosye estratejik pou fanm ki kapab pèmèt lavi nou amelyore. Desizyon dirijan peyi yo pran, plis ale nan sans pou ralanti goumen ak aki mouvman feminis la. Se pou rezon sa yo nou vin pouse 7 rèl doulè nan pye manzè Katrin. Nou deside rele chalbarik dèyè kèk zak antifanm, antifeminis ki ap devlope nan Leta jodi a tankou :

 1. Desizyon gouvènman an pran pou nonmen nan kèk pòs estratejik moun non yo konn site nan tizonnay, kadejak ak vyolans fizik sou fanm ; sa rele KALBENDAY LETA.
 2. Atitid dirijan yo sou koze mache boule yo. Gwo deklarasyon fèt kòmkwa se ta yon zak kriminèl, kote ankèt ki montre sa, ki dispozisyon ki pran pou akonpaye machann sa yo ki lage 2 bra balanse. Lè Leta pa pran okenn mezi pou kwape kalte zak sa yo, eske se pa yon kat blanch li bay pou touye sosyete a ofiramezi patikilyèman fanm yo ki pi plis nan mache yo ? Konsa LAVICHE pi rèd !
 3. Etid ki fèt montre aklè, fanm yo plis kòm ti pèsonèl nan biwo Leta yo malgre konstitisyon an prevwa kota 30 % fanm pou piti nan tout espas kote desizyon ap pran. Lè Leta pa pran okenn dezisyon politik pou pèmèt fanm yo reprezante nan divès nivo nan administrasyon piblik la, li ankouraje DOMINASYON FANM
 4. Dezisyon komite kanaval 2018 la ki kite yon chantè k ap fè pwomosyon rayisman fanm defile nan pakou a malgre feminis yo atire atansyon yo sou deriv ki te anonse a. Nou konsidere mepri pawòl feminis yo kòm yon manifestasyon Leta ANTIFEMINIS
 5. Fason sistèm jistis la fonksyone pa pèmèt fanm ak tifi ki viktim vyolans jwenn jistis epi kadejakè jwenn bon jan pinisyon ak sanksyon. Sa vle di Leta pa fè okenn dilijans politik pou chanje sistèm k ap kale ENPINITE
 6. Resous peyi a pa sèvi pou amelyore lavi popilasyon an, pou pèmèt fanm yo rale yon souf nan wòl pote sosyete a sou do yo. Chak jou fanm yo ap vin pi pòv pandan yon ti gwoup ap anrichi nan pouvwa granmèsi KORIPSYON.
 7. VYOLANS espesifik ki frape fanm paske yo se fanm nan sosyete a pa di Leta anyen. Konvansyon Leta ratifye pou pwoteje fanm kont vyolans pa aplike. Lwa kont vyolans sou fanm nan kouti depi plis pase 10 lane.

Devan tout agresyon sa yo Leta ap fè sou fanm, 5 Oganizasyon feminis ap pouse 7 rèl kont : Dominasyon fanm, Vyolans sou fanm, Antifeminis, Enpinite, Koripsyon, Kalbenday Leta, Lavichè, pou kòz fanm yo vanse.

Kòz pou fanm jwenn laswenyay epi sispann mouri nan fè pitit ak nan fè avòtman nan move kondisyon epi pou fanm gen aksè ak planin.

Kòz pou fanm travay nan bon kondisyon san dwadkuisaj ak tizonyay.

Kòz pou fanm sispann viv nan povrete, chomaj, grangou, fatra.

Kòz pou kaba ak lavichè k ap dekapitalize fanm.

Kòz pou fanm patisipe nan tout espas kote desizyon ap pran.

Kòz pou fanm viv lib san vyolans.

Feminis yo rasanble nan plas Katrin Flon pou egzije Leta ak soyete a rekonèt valè travay nou ak dwa pou n deside sou lavni nou.

Feminis yo rasanble nan Plas Katrin Flon pou di nou bouke ak demagoji, nou vle bon jan politik piblik k ap pèmèt nou emansipe kòm FANM.

Noumenm Feminis, nou vin di sou Plas Katrin Flon, Jodi 8 mas la, Toutotan Dwa fanm ap pilonnen epi meprize nan sosyete a, n ap kontinye mennen aksyon pou chanje mantalite epi mobilize pou transfòme LETA.

Jodi a n ap pouse 7 rèl doulè ki soti nan trip nou, nan matris nou, k ap ravaje sosyete nou an. Nou chwazi 7 enstitisyon Leta pou pouse rèl sa yo. Se pou sa, 2èm estasyon nou chwazi se Palè Nasyonal, 3èm kout rèl la pral pouse devan Ministè lajistis. Nou pral pouse 4èm rèl la devan OMRH, 5èm nan devan Palman, Primati ap pran 6èm kout rèl la epi dènye a devan OPC.

SOFA (Solidarité fanm ayisyèn), Kay Fanm, Fanm Saj, AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti) ak Fondasyon Toya mete ansanm pou make jounen 8 mas la ak yon sitin ki gen 7 estasyon : Plas Katrin Flon sou Channmas, Palè nasyonal, Ministè Lajistis, OMRH (Ofis manajment ak resous iemèn), OPC (Ofis pwoteksyon sitwayen), Primati ak Palman.
DEKLARASYON KAY FANM – 8 mas 2018
DEKLARASYON SOFA – 8 mas 2018

ANTIFEMINIS NAN LETA
RÈL ÒGANIZASYON FANM YO – 8 MAS 2018

Rèl devan Palè nasyonal

 • Sitiyasyon sosyal ak ekonomik peyi a grav. Kalbenday nan Leta redwi kapasite l pou li ofri sèvis bay popilasyon yo kòmsadwa. Menm lè Leta resi ofri kèk sèvis de baz, fason li fonksyone a pa pèmèt jwenn bon jan rezilta. Mank transparans, kliyantelis ak koripsyon se maleng ki fè sèvis yo chè epi gen movèz kalite. Fason peyi a pa jere mennen li ak anpile dèt sou dèt, bay lavi chè epi kreye plis inegalite sosyal ak ekonomik.
 • Se responsablite Laprezidans pa fè dekwa pou enstitisyon yo fonksyone pou yo sa ranpli misyon yo ki se travay pou byennèt popilasyon yo. Politik paspouki, se pa solisyon an.

  

Rèl devan Ministè Lajistis 

 • Grasa travay feminis yo, koze vyolans sou fanm ak tifi vin pale sou laplas piblik epi pi plis moun ap denonse zak vyolans yo.
 • Òganizasyon fanm yo degaje yo, kou yo konnen, pou mete sèvis an plas epi kontinye ofri yo sèvis gratis bay fanm ak tifi ki sibi vyolans. Egal, y ap kontribye nan fè travay Leta ki gen responsablite pou pwoteje popilasyon yo, pou mete sèvis an plas.
 • Leta pa ka lage chay responsablite sa a sou do òganizasyon fanm yo. Fòk li respekete angajman li pran, nan nivo nasyonal ak entènasyonal, sou koze vyolans lan. Ministè Lajistis dwe travay pou mete an aplikasyon kòmsadwa Plan nasyonal 2017-2027 kont vyolans sou fanm. Ministè Lajistis la dwe aktif nan veye pou fanm yo jwenn jistis san paspouki, ak diyite. Sa vle di, parekzanp, asire pou gen bon jan sèvis asistans legal, epi veye pou tribinal yo fonksyone san paspouki, san koripsyon.

 

Rèl devan Primati /OMRH : Fondation Toya

Nou vle atire atansyon otorite yo sou nesesite pou kweye bon kondisyon pou pèmèt tifi ak jèn fi grandi nan yon anviwònman ki proteje yo ki valorize yo epi ki ankadre yo. Konsa, nou bezwen bon jan politik pou jenès la, espesyalman pou jèn fi yo.

 • Bon jan evestisman nan edikasyon pou konstwiksyon yon lòt sosyete ki bati sou respè, jistis, transparans ak egalite. Leta dwe mete lekòl pwofesyonèl, inivèsite, pou n fòme tèt nou, pou n ka pare pou mache travay la.
 • Kò fanm ak tifi pa machandiz. Kilti pou jenès la pa ka redwi nan piblisite ak mizik k ap denigre fanm, videyo pònografik ak pwogram ti sourit. Sa nou vle, se lwazi ki sen, k ap pèmèt jèn fi yo dekouvri talan yo, kwè nan tèt yo. Fòk leta pran mezi pou enstitisyon yo jwe wòl yo nan ankadre jenès la.
 • Chomaj lakòz anpil move konsekans sou jenès la, k ap kouri kite peyi a. Twòp jèn fanm ap sibi vyolans, pwostitisyon, akòz move sitiyasyon ekonomik. Koripsyon, politik zanmitay, tizonnay seksyèl anpeche jèn fi yo jwenn plas yo nan administrasyon Leta a. Kilè refòm OMRH prevwa a ap rantre an aplikasyon ?

  

Rèl devan Palman

N ap rele chalbare dèyè :

 • Antifeminis nan Leta
 • Dominasyon fanm
 • Vyolans sou fanm
 • Lavi chè
 • Enpinite
 • Koripsyon
 • Kalbenday Leta.

 

Rèl devan Primati

 • 60 % popilasyon an ap viv nan lamizè. Fanm yo nan pami moun ki pi pòv yo pou divès rezon tankou : diskriminasyon, chay responsablite yo oblije pote souvan pou kont yo, mòd travay yo fè ki pa valorize, ki pa byen peye, epi politik Leta yo ki pa pran an konsiderasyon kesyon inegalite ant fanm ak gason nan sosyete a, ki pa chita sou bezwen espesyal fanm yo.
 • Eksklisyon sosyal fò anpil nan sosyete a. Sa gen gwo konsekans sou estabilite politik ak ekonomik. Anplis de sa, sa reprzante yon kokenn blokay pou popilasyon yo jwi dwa moun yo kòmsadwa.
 • Fanm yo rankontre anpil baryè pou devlope potansyèl yo, espesyalman nan sa ki konsène zafè travay. Menm lè fanm yo fòme, li pi difisil pou yo gen aksè sou mache travay la epi anjeneral yo touche salè ki fèb.
 • Dènye resasman ki fèt sou fonksyon piblik la an 2014 montre se 32 % fanm k ap travay nan enstitisyon Leta yo alòske nan lane 1996 ou te jwenn 44 % fanm. Pami moun ki kad yo, gen 3 fwa plis gason pase fanm. Konsatou, kantite jèn yo ap diminye nan administrasyon piblik la.
 • Primati se majò jon nan nan kondwi gouvènman an. Egal, se responsabilite li pou garanti enstitisyon Leta ap travay nan sans pou reponn ak bezwen popilasyon, espesyalman sila ki pi frajil yo. Se responsablite primati a pou li veye pou angajman Leta nan zafè dwa fanm respekte. Sa mande pou li pran dispozisyon serye pou pèmèt Ministè Kondisyon fanm nan jwe wòl li kòmsadwa, sa mande pou li mete tout mwayen ki nesesè an plas pou Plan nasyonal egalite ant fanm ak gason aplike, menm jan ak Plan nasyonal pou konbat vyolans sou fanm. Epitou sa mande pou Leta sispann sitire moun k ap fè vyolans sou fanm, espesyalman zafè abi ak tizonnay seksyèl ki blayi nan administrasyon piblik yo.

 

Rèl devan OPC

 • Edikasyon ak fòmasyon se dwa fondamantal moun.
 • Akòz pri disèt wotè pou ekolaj, transpò ak lamanjay, akòz Leta ki minim nan ofri sèvis, dwa pou edikasyon ak fòmasyon pa respekte. Se mezi lajan, mezi wonga ou pou kalite edikasyon an. Jan lekòl yo ap fonksyone, yo repwodwi inegalite sosyal ak yo epi prejije sou fanm. Chif sou edikasyon an montre depans pou lekol reprezante 10 % nan bidjè fanmi yo. Se yon chay ki lou anpil lè nou konsidere tout lòt depans fanmi yo dwe sipòte pou viv, san pifò ladan yo pa ka benefisye èd sosyal. Mete sou sa, nan anpil fanmi se fanm yo ki pote chay yo pou kont yo akòz iresponsablite papa.
 • OPC se enstitisyon nasyonal dwa moun. Kidonk fòk li veye sou fason gouvènman an ap aji parapòta ak dwa moun. Sa tou vle di, fòk OPC li menm san repwòch nan zafè respekte dwa moun.

 

PDF : http ://kayfanm.org/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.08-Komemorasyon-8-mas.pdf

Port-au-Prince, 21 septembre 2017

Les organisations haïtiennes, signataires de cette prise de position, constatent depuis quelques mois la paralysie des tribunaux, notamment causée par la grève des greffiers et greffières qui revendiquent de meilleures conditions de travail, notamment une augmentation de salaire. Les organisations prennent aussi note de la grève des juges. En tant qu’organisations qui plaident pour la réforme du système judiciaire, nous exprimons nos inquiétudes quant au mode de prise en charge du problème de la Justice par l’Exécutif et le Parlement.

Le diagnostic du système judiciaire, réalisé à travers les ateliers du Forum Citoyen pour la réforme de la justice entre 2001et 2005 avait mis en évidence diverses entraves au bon fonctionnement de la justice. Ces problèmes persistent encore aujourd’hui, à savoir :

 • L’insuffisance et/ou l’inadéquation des infrastructures judiciaires ;
 • Le non-respect des droits des personnes détenues : détention préventive prolongée, mauvaises conditions de détention (hygiène, alimentation, surpopulation carcérale) ;
 • L’absence de transparence ;
 • La dépendance du système judiciaire ;
 • La désuétude de certains textes de loi ou leur caractère discriminatoire ou non démocratique ;
 • La formation du personnel de la justice ;
 • Les conditions de travail des fonctionnaires de la justice ;
 • La corruption freinant la distribution équitable de la justice.

Le dysfonctionnement des tribunaux cause de sérieux préjudices aux citoyens et citoyennes. Cela a empêché la tenue des assises criminelles de la fin de l’année judiciaire de 2017, ce qui constitue une violation des droits des personnes détenues qui devront attendre les prochaines assises pour être fixées sur leur sort.

Cet état de chose aggrave la récurrence de la détention préventive prolongée, de la surpopulation carcérale et contribue à renforcer la méfiance des citoyens et citoyennes envers le système judiciaire, jugé inaccessible, inéquitable et inefficace.

Les organisations signataires de la présente note prennent acte du dépôt par-devant le Parlement des avant-projets de nouveaux codes de lois (Codes pénal et Code de procédures pénales). Elles déplorent l’insuffisance des consultations et le manque de débats publics autour de ces nouveaux codes et le fait que ces textes ne soient disponibles qu’en français.

Elles constatent aussi que la loi de finances pour l’exercice fiscal 2017-2018, n’apporte pas de réponses adéquates urgentes aux problèmes du système judiciaire ainsi qu’à la faible allocation attribuée au pouvoir judiciaire.

Pour la construction d’un système judiciaire indépendant, transparent et proche de la population, les organisations signataires proposent que :

 • La loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) soit amendée.
 • Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique transfère toutes les compétences au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) afin que celui-ci puisse jouer pleinement son rôle d’administrateur de la Justice.
 • Le budget adopté par le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif soit rectifié afin que plus de ressources soient allouées au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) pour répondre aux besoins de la population en matière de justice.
 • Une loi définisse la nature exacte des « services publics de la Justice » et les critères légaux de leur distribution et les conditions de leur accessibilité pour chaque citoyen et citoyenne.
 • Les avant-projets de Code pénal et Code de procédures pénales examinés par le parlement fassent l’objet de plus d’informations auprès des populations, de consultations d’expert-e-s de différentes disciplines afin de s’assurer que les codes prennent en compte les réalités de la société haïtienne et soient conformes aux principes de droits humains, notamment la non-discrimination et l’équité.
 • Ces codes soient traduits en Créole pour respecter les droits linguistiques du peuple haïtien ; ils doivent être publiés et largement diffusés après leur adoption, afin de lui permettre de bien comprendre ses droits dans un cas judiciaire.

 

Pou lajistis fonksyone pi byen

Pòtoprens, 21 sektanm 2017

Òganizasyon ayisyen yo ki siyen pozisyon piblik sa a konstate tribinal yo kanpe travay depi kèk mwa akòz grèv grefye yo k ap mande pi bon kondisyon travay epi ogmantasyon salè. Òganizasyon yo pran nòt jij yo ki yo menm tou rantre nan grèv. Kòm òganizasyon k ap plede pou refòm sistèm lajistis ayisyen an nou enkyete anpil pou fason nou wè Pouvwa Egzekitif ak Pouvwa Lejislatif la ap trete pwoblèm sa a.

Analiz sistèm jidisyè a ki te reyalize atravè divès atelye Fowòm sitwayen pou refòm lajistis la soti 2001 rive 2005 te montre pakèt pikan kwenna ki anpeche lajistis la mache byen. Pwoblèm sa yo toujou rete tennfas jounen jodi a. Men kèk nan yo :

 • Mank enfrastrikti jidisyè epi sa ki genyen yo pa kòdjòm ;
 • Mank respè dwamoun k ap tann jijman : moun k ap tann jijman depi lontan, move kondisyon sant detansyon yo (lijyèn, manje, anpil moun nan yon ti selil) ;
 • Absans transparans ;
 • Depandans sistèm jidisyè a parapò ak lòt 2 pouvwa Leta yo (Egzekitif ak Lejislatif) ;
 • Kèk tèks lalwa ki pa alamòd ankò, ki genyen mak diskriminasyon oubyen ki pa demokratik ;
 • Fòmasyon moun k ap travay nan lajistis la ;
 • Kondisyon travay fonksyonè lajistis yo ki pa bon ;
 • Koripsyon ki anpeche lajistis la distribiye pou tout moun menm jan.

Tribinal yo ki p ap mache byen kapab koze gwo tò kont sitwayen ak sitwayèn yo. Sa anpeche asiz kriminèl nan finisman egzèsis jidisyè 2017. Sa ki se yon vyolasyon grav dwamoun k ap tann jijman yo ki dwe tann ankò pou yon pwochen asiz pou konnen sò yo. Bagay sa a fè vin rav pwoblèm detansyon prevantiv pwolonje a, moun pil sou pil ki nan selil yo, e li ranfòse mefyans sitwayen ak sitwayèn yo kont sistèm jidisyè a ki deja pa efikas, ki pa menm pou tout moun epi ki pa pwòch popilasyon an.

Òganizasyon yo ki siyen nòt sa a pran nòt sou depo avanpwojè nouvo kòd lwa (kòd penal ak pwosedi penal la) devan palman an. Nou regrèt pa t genyen twòp konsiltasyon epi manke deba piblik sou nouvo tèks lalwa sa yo dayè ki disponib sèlman nan lang franse.

Òganizasyon yo konstate tou lalwa finans pou egzèsis fiskal 2017-2018 la pa pote repons kòrèk epi ijan pou pwoblèm yo sistèm jidisyè a genyen ak ti kantite kòb yo mete pou li a.

Pou konstui yon sistèm jidisyè endepandan, transparan e ki pwòch popilasyon an, òganizasyon yo ki siyen pozisyon piblik sa a pwopoze pou :

 • Lalwa 13 novanm 2007 ki kreye Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a amande.
 • Ministè Lajistis ak Sekirite Piblik transfere tout konpetans yo bay Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a pou li kapab jwe wòl li pou administre lajistis la tout bonvre.
 • Bidjè Pouvwa Egzekitif la ak Pouvwa Lejislatif la adopte a revize yon fason pou sistèm jidisyè a gen resous nesesè pou l reponn ak bezwen jistis popilasyon an espesyalman Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a.
 • Gen yon lwa ki defini yon fason klè sa « sèvis piblik lajistis yo ye» epi kritè legal pou distribisyon yo ak nan ki kondisyon sitwayen ak sitwayèn yo kapab jwenn yo.
 • Avanpwojè Kòd penal ak Kòd pwosedi penal yo palman an ap egzaminen yo fè deba bò kote popilasyon an ak konsiltasyon ekspè nan divès disiplin pou yo kapab asire yo kòd sa yo pran an konsiderasyon reyalite ayisyèn nan, li koresponn ak prensip dwamoun, espesyalman non diskriminasyon epi menm chans pou tout moun.
 • Kòd sa yo tradui an kreyòl pou respekte dwa linguistik pèp ayisyen an ; pou yo pibliye epi gaye yo nan tout peyi a lè yo fin adopte yo pou l ka byen konprann dwa li devan lajistis.

 

Òganizasyon ki siyen yo se / Organisations signataires :

Non ak Siyati Òganizasyon yo
Jocelyne Colas NoEl CE-JILAP (Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè)
Sylvie Bajeux CEDH (Centre Œcuménique des droits humains)
Me Joseph Maxime RONY POHDH (Plateforme des Organisation Haïtiennes des Droits Humains)
Pierre EspÉrance RNDDH (Réseau national de défense des droits humains)
Dr Jeanne Marjorie Joseph URAMEL (Unité de recherche et d’action médico-légale)
Me Gédéon JEAN CARDH (Centre d’analyse et de recherche en droits de l’Homme)
Édouard PAULTRE CONHANE (Conseil haïtien des acteurs non étatiques)
Yolette Andrée JEANTY Kay Fanm
Ary RÉGIS SAKS(Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal)
Marie Ange NOEL Fanm Deside
Elvire EUGÈNE AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti)
Djénane LEDAN CPFO (Centre de promotion des femmes ouvrières)
Rose Getchine LIMA GADES (Groupe d’appui au développement du Sud)
Marie Guyrleine JUSTIN REFRAKA (Rezo fanm nan radyo kominotè ayisyen)
Evelyne LARRIEUX SOFA (Solidarite fanm ayisyèn)

 

Version PDF

NÒT POU LAPRÈS (PDF)

Kriz sou kriz k ap brase bil sosyete a depi plizyè lane ap ranfòse sistèm enpinite a. Sa vin fè peyi a gen yon pakèt responsab nan Leta ki te enplike nan vye zak ak gwo eskandal piblik, san lajistis pa janm fè limye sou dosye yo. Gwo pòs nan Leta vin tounen rekonpans pou moun sa yo. Se sa nou konstate nan divès ka vyolans sou fanm tankou :

 • Ka misye Harisson Ernest, ki te Direktè jeneral Radyo ak televizyon nasyonal (RTNH). Nan lane 2014 la, pami 61 anplwaye ki te lonje dwèt sou move konpòtman direktè a, te gen 8 fanm ki te ranmase kouraj yo pou denonse bay otorite yo tizonnay seksyèl ak moral yo t ap sibi nan men direktè a. Medam yo revoke, direktè a pran grad.
 • Ka misye Josué Pierre-Louis, ki te manm Konsèy elektoral pwoviswa (KEP) a. Nan mwa novanm 2012, li te enplike nan yon eskandal kadejak sou yon jèn fanm ki t ap travay ak li. Kont maltaye fèt pou lajistis pa janm bay dizon li. Egal, misye Pierre- Louis pa janm sispann okipe gwo pòs nan administrasyon piblik la.
 • Ka misye Renan Hédouville, ki te dirijan CARLI. Nan lane 2004 ak 2005, Kay Fanm ak SOFA -Solidarite Fanm Ayisyèn te akeyi epi akonpaye yon ka vyolans konjigal ki te konsène Mèt Hédouville kòm lotè zak vyolans yo. Sa te fèt nan kad sèvis ki ofri bay fanm ak tifi ki sibi vyolans poutèt yo se fi, epi ki mande konkou.

Ekzekitif la ak palman an rantre nan moman pou chwazi nouvo moun ki pral dirije Ofis pwoteksyon sitwayen ak sitwayèn nan (OPC). Kay Fanm ak SOFA pa manke espantan lè yo aprann pami 3 non palman an chwazi genyen yon batè fanm, Renan Hédouville. Fas ak sitiyasyon sa a, Kay Fanm ak SOFA, k ap goumen san rete depi 30 lane pou pèmèt fanm ayisyèn rive viv nan yon sosyete san vyolans sou fanm, pa ka nan kase fèy kouvri sa. OPC se enstitisyon nasyonal sou dwa moun. Kidonk, pwotektè/pwotektris se pi gwo pòs nan peyi a nan zafè dwa moun. Se yon pòs prestij kote yon moun ap mete osèvis peyi a eksperyans, ladrès ak konviksyon li genyen nan zafè respekte ak defann dwa moun tout bon, san paspouki. Mete yon batè fanm alatèt OPC, se voye siyal pou banalize vyolans sou fanm, pou fè fanm yo pè denonse agresyon yo sibi, pou fè agresè yo konnen dra enpinite ap toujou kouvri yo. Nan moman kote ekzekitif ak palman an montre yo pa pa bay pouvwa jidisyè a enpòtans, lè yo ba li 0.8 % nan bidjè nasyonal la, sa plis enkyetan toujou. Se ankourajman pou kalbenday ak koripsyon kontinye ap fèt sou do popilasyon an, etan lotè move zak k ap fèt nan sosyete a pa janm jwenn pinisyon yo merite.

Kay Fanm ak SOFA rete kwè li enpòtan pou popilasyon an rete vijilan sou nominasyon k ap fèt nan Leta. Paske banalize ekzaksyon, kase fèy kouvri sa, se maleng k ap ranfòse sistèm enpinite k ap gangrennen sosyete nou an. Depi se enpinite ki pale, nenpòt moun ka viktim yon jou.

Pòtoprens, 20 septanm 2017.

2017.09.20 – Kay Fanm & Sofa – Nòt sou kandidati OPC (PDF)

Dans un article intitulé « Confessions de Rutshelle : Roody m’a tout pris », paru dans Le Nouvelliste du 10 août 2017, Winnie Gabriel Duvil, auteure de l’article, et la chanteuse Rutshelle Guillaume, prennent à partie les organisations de femmes à qui il est reproché de n’avoir pas soutenue la chanteuse lorsqu’elle a été violentée par son conjoint en octobre 2015.

« Mais où sont donc passées les associations de femmes ? Les porte-drapeaux de la violence contre la femme ? « Aucune d’entre elles ne m’a contactée. Aucune ». Surprise et consternation. Pourtant, sans rancune, elle ne tire pas à boulets rouge sur elles. « Moi, j’ai de la peine pour elles. Je les plains. Yo nan ipokrizi ak tèt yo », dit-elle tout simplement. »

La « surprise » et la « consternation » de l’une, « la peine » de l’autre par rapport à une prétendue « hypocrisie » des organisations de femmes, laissent supposer (et ce serait tant mieux pour les victimes qui sont légion), que ces femmes-là ne manquent jamais de se solidariser dès qu’un cas de violence est rapporté. Auparavant, dans les colonnes du même journal (9 octobre 2015), Robenson Alphonse interpellait les personnes « responsables » et plaçait curieusement au même plan la justice, la police et les organisations de femmes. Par rapport au fait que des hommes violentent quotidiennement leurs conjointes, il aurait fallu préciser de quoi les organisations de femmes sont-elles exactement responsables.

L’organisation RAFANIP a invité des représentants de Kay Fanm à Petite-Rivière-de-Nippes lors des célébrations de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes le 2 avril dernier.

Avec les campagnes continuelles d’information et de sensibilisation sur la problématique de la violence envers les femmes et les filles, les organisations de femmes œuvrent pour que les victimes ne se résignent pas à vivre leur douleur en silence et dans la solitude, mais recourent aux services offerts (soins médicaux et psychologiques, accompagnement psychosocial, hébergement, assistance juridique) et acceptent de porter plainte contre leur agresseur.

Il n’y a pas si longtemps, la violence envers les femmes était encore un sujet tabou.

Les luttes acharnées des féministes ont permis d’éveiller les consciences et de porter la question sur l’échiquier national, afin de prévenir ces violences, les combattre, les sanctionner et accompagner les victimes qui le souhaitent. Le fait que les médias se penchent sur la violence envers les femmes est, sans aucun doute, une résultante de ces actions.

Nous prenons acte du fait que, près de deux ans après avoir subie les agressions, Mme Guillaume a le courage d’en parler. Après 25 ans d’expériences dans l’accompagnement des victimes, nous savons ce qu’il en coûte de faire état des violences subies, surtout lorsque l’agresseur est un intime, et nous savons aussi les traumatismes que causent les violences. Chaque fois qu’une femme violentée parvient à cheminer pour reprendre le contrôle de sa vie, l’effort de dépassement de soi mérite d’être salué.

Des gens autours d'une table remplie de papiers durant une distribution de fonds de roulement pour le petit commerce organisée par Kay Fanm
Une distribution de fonds de roulement pour le petit commerce organisée par Kay Fanm

Les attaques ne changent rien au fait que les féministes défendent avec constance le respect des droits fondamentaux des femmes dans tous les domaines (pas uniquement la violence, même si celle-ci est une véritable plaie sociale). Il n’y a pas de place dans cette lutte pour une quelconque hypocrisie car, nous n’avons pas d’obligation de mener ce combat. Nous agissons par choix, au nom de notre conscience citoyenne, de notre conscience féministe par rapport aux méfaits du traitement réservé aux femmes dans notre société et au nom de notre volonté de changer cette situation.

Feminis yo toujou di, e n ap kontinye di :

Vous êtes victimes de violence, ne gardez pas le silence !

Kay Fanm
12 août 2017

PDF : http ://kayfanm.org/wp-content/uploads/2017/08/2017.08.12-Texte-KF.pdf

Les féministes haïtiennes de Kay Fanm, SOFA (Solidarité des femmes haïtiennes), MOUFHED (Mouvement des femmes haïtiennes pour l’éducation et le développement), REFRAKA (Réseau des femmes des radios communautaires haïtiennes), EnfoFanm présentent leurs sincères sympathies à la famille et aux proches de Ghislaine Rey-Charlier.

Nous saluons la mémoire d’une grande figure haïtienne qui a marqué son époque et qui nous laisse un matrimoine dont nous sommes fières. Chapo ba Ghislaine !

Nous avons suivi les traces de Ghislaine dans son combat, aux côtés de ses autres camarades de la Ligue féminine d’action sociale, pour que les femmes soient des citoyennes à part entière et se mêlent patriotiquement des affaires de leur pays. Nous avons appris de Ghislaine, à travers ses divers écrits sur notre histoire (colonisation, guerre de l’indépendance, dictature duvaliériste, occupation étrangère, etc.), notre littérature et sur divers sujets sociétaux tels que la reconnaissance de la place du créole. Nous avons été inspirées par son engagement continu, contre les inégalités sociales et la fumisterie politique et en faveur de la construction démocratique. Nou ranmase lang file Ghislaine lan, pou kontinye lonje dwèt sou sa ki kwochi, pou rapouswiv batay la pou yon sosyete san fòs kote.

Merci Ghislaine. Merci d’avoir été cette femme debout, pétrie de convictions et d’engagements, tenace et toujours prête à répondre présente, passionnément, pour la cause d’Haïti.

Les temps sont incertains. Mais sache, Ghislaine, que toi et les autres ainées militantes de ta trempe ont des héritières qui, elles aussi, sont bien déterminées.

Ayibobo pou ou Ghislaine !

Danièle Magloire, Kay Fanm
Pour Kay Fanm, SOFA (Solidarité des femmes haïtiennes), MOUFHED (Mouvement des femmes haïtiennes pour l’éducation et le développement), REFRAKA (Réseau des femmes des radios communautaires haïtiennes), EnfoFanm

PORT-AU-PRINCE – Les organisations de droits humains Kay Fanm, SOFA, RNDDH, CE, JILAP, CARDH, POHDH s’insurgent contre les propos irrévérencieux prononcés par l’ancien président Michel Joseph Martelly à l’encontre de personnalités publiques du pays à la suite de ses interventions le 9 février 2017, à l’émission Canal Musical, diffusée sur les ondes de la Radio Caraïbes, avec l’animateur – présentateur Marc Anderson Brégard, qui avait reçu l’ancien chef de l’Etat.

Au cours de cette émission, Joseph Michel Martelly s’est attaqué directement à deux journalistes connus, à savoir, Jean Monard Métellus et Marie Liliane Pierre-Paul faisant référence à eux, par des sobriquets, et utilisant des propos aussi regrettables qu’irrévérencieux, selon un document transmis au journal en date du 16 février 2017.

Michel Joseph Martelly a aussi profité du microphone qui lui était offert pour faire la promotion de sa méringue carnavalesque de 2017, qui, comme celle de l’année 2016, dénigre les journalistes susmentionnés. Il s’agit-là d’une atteinte grave à leur dignité et au principe général de respect mutuel. De plus, il est choquant que des médias et des particuliers acceptent de diffuser cette méringue qui, normalement, aurait dû être censurée par les autorités étatiques concernées.

Face à ces dérives, Kay Fanm – SOFA – RNDDH – CE-JILAP – CARDH – POHDH condamnent cette attitude de Michel Joseph Martelly qui, depuis l’accession à la magistrature suprême de son protégé Jovenel Moïse, fait montre d’une arrogance sans pareille et semble ne vouloir se courber à aucune règle morale et éthique.

Kay Fanm – SOFA – RNDDH – CE-JILAP – CARDH – POHDH regrettent qu’une telle émission ait pu se réaliser sur le lieu de travail du journaliste Jean Monard Métellus.

Par ailleurs, les encouragements et les rires égrillards de l’animateur – présentateur de l’émission, ainsi que des jeunes personnes présentes au studio, inquiètent au plus haut point les organisations susmentionnées, car ils témoignent d’un manque d’esprit critique et d’une mentalité sexiste clairement affichée.

Kay Fanm – SOFA – RNDDH – CE-JILAP – CARDH – POHDH estiment que ce comportement ainsi que les propos vulgaires et irrévérencieux de Michel Joseph Martelly avilissent la fonction de président qu’il a occupée pendant cinq (5) ans.

Haïti est aujourd’hui meurtrie ! Les actes de corruption, de malversation et de mauvaise gouvernance des autorités étatiques qui se sont succédé à la tête du pays ont laissé un Etat faible, ne pouvant offrir à ses ressortissants ni les services de base, ni les prestations auxquels ils ont droit.