Boîtes de scrutin

Pa ka gen eleksyon kredib si kondisyon yo pa reyini

FRANÇAIS | Pas d’élections crédibles sans l’établissement des conditions nécessaires

Òganizasyon feminis yo denonse arete prezidansyèl 17 septanm 2020 an ki nonmen ilegalman yon nouvo Konsèy elektoral pwoviswa (KEP) ki gen kòm premye manda pou li òganize yon referandòm pou chanje Konstitisyon an. Zak politik sa a konfime tandans otoritè Prezidan Jovenel Moïse.

Nan listwa mouvman feminis la, sou tras Lig feminin d aksyon sosyal la, feminis ayisyèn yo toujou kanpe nan batay pou tabli yon Leta demokratik ki chouke nan lalwa. Pouvwa otoritè lèt ak sitwon ak ideyal feminis la. Pakonsekan, òganizasyon feminis yo pa fouti rantre nan okenn demach k ap vyole Konstitisyon an, k ap mete li sou kote, k ap taye zèb anba pye aki demokratik yo, k ap menase ekzistans mouvman sosyal yo, mouvman feminis la. Òganizasyon feminis yo ap redi yo pa nan KEP pouvwa ekzekitif la fabrike a. Yo kenbe ak analiz yo te fè pou di, jodi a, kondisyon yo pa reyini pou gen eleksyon demokratik. 

Òganizasyon feminis yo lanse apèl bay enstitisyon ak òganizasyon demokratik yo pou yo bare pwojè k ap chache remete peyi a anba diktati. Feminis yo rete kwè nan nesesite pou gen yon solisyon ki natif natal ak dirab, pou kriz sosyal ak politik la, pou inegalite ki chapante sosyete a e ki pèmèt kenbe sou kote pifò popilasyon yo, espesyalman fanm yo. Solisyon k ap louvri pòt pou anrasinen lòt pratik politik epi k ap pran an konsiderasyon enterè kolektif la. Feminis yo reafime volonte yo pou patisipe nan jwenn soslisyon k ap chache mete fen ak rèy koripsyon, kliyantelis, kalbenday, enpinite ak eksklizyon; epi k ap garanti respè dwa ak libète tout sitwayen ak sitwayèn. 

PDF Kreyol

Signatèz yo

 1. Kay Fanm
 2. SOFA – Solidarite Fanm Ayisyèn
 3. Fanm Deside
 4. REFRAKA – Rezo Fanm nan radyo kominotè ayisyen
 5. GADES – Groupe d’appui au développement du Sud
 6. Fanm Yo La
 7. Nègès Mawon
 8. Fondation TOYA
 9. Sabine Manigat, feminis endepandant. 

Pas d’élections crédibles sans l’établissement des conditions nécessaires

Les organisations féministes s’insurgent contre l’arrêté présidentiel du 17 septembre 2020 nommant de manière illégale un nouveau Conseil électoral provisoire (CEP) dont le premier mandat est d’organiser un référendum afin de doter le pays d’une nouvelle Constitution. Cet acte politique vient confirmer les velléités autoritaires du Président Jovenel Moïse.

Historiquement, dans la lignée de la Ligue féminine d’action sociale, les féministes haïtiennes ont toujours été au cœur des combats pour l’établissement d’un État de droit démocratique. Un pouvoir autocratique est antinomique avec les idéaux du féminisme. Par conséquent, les organisations féministes ne peuvent en aucun cas être parties prenantes d’un processus qui viole et met en veilleuse la Constitution, d’un projet susceptible de saper les acquis démocratiques et menacer l’existence des mouvements sociaux, du mouvement féministe. Les organisations féministes réitèrent qu’elles ne sont pas impliquées dans le CEP fabriqué par l’Exécutif. Elles s’en tiennent à leur analyse selon laquelle les conditions nécessaires à la tenue d’élections démocratiques ne sont pas réunies aujourd’hui. 

Les organisations féministes appellent les institutions et organisations démocratiques à faire barrage à tout projet qui ferait sombrer le pays à nouveau dans la dictature. Les féministes croient fermement à la nécessité d’une solution haïtienne et pérenne de la crise sociopolitique et des inégalités structurelles qui excluent la majorité des populations, en particulier les femmes; Une solution qui ouvre la voie à d’autres pratiques politiques soucieuses de l’intérêt collectif. Les féministes réaffirment leur volonté de participer à toute initiative ayant pour objectif une solution qui prend en compte la corruption, le clientélisme, l’impunité, l’exclusion et garantit les droits et libertés des citoyens et citoyennes. 

PDF Français

Les signataires

 1. Kay Fanm
 2. SOFA – Solidarite Fanm Ayisyèn
 3. Fanm Deside
 4. REFRAKA – Rezo Fanm nan radyo kominotè ayisyen
 5. GADES – Groupe d’appui au développement du Sud
 6. Fanm Yo La
 7. Nègès Mawon
 8. Fondation TOYA
 9. Sabine Manigat, féministe indépendante.