Kowonaviris : Mèt kò, veye kò !

Prekosyon pa kapon !

Kowona kontinye ap sikile toupatou nan lemond epi l ap fè anpil dega. Kowona la tou ann Ayiti. Li te kòmanse piti, men l ap louvri zèl li. Ann kontinye pwoteje tèt nou ak moun ki nan viwonn nou. Pa neglije lave men nou ak savon tanzantan. 

Tout moun dwe pwoteje tèt yo kont kowona pou evite tèt chaje pou fanmi yo. 
Veyatif nan pwoteje moun ki pi frajil yo, akòz yo malad yo, akòz yo gen anpil laj. 
Etan n ap kwape kowona, n ap kontinye derefize vyolans sou fanm ak tifi. 

Toujou touse nan koud nou.  Pa kole ak moun. Kenbe 3 pa distans youn ak lòt. Pa bliye mete mask nan figi nou lè n ap soti.  Pa manke bwè ti tè nou toulèjou, pou ranfòse sistèm defans kò a.  Etan n ap kwape kowona, n ap kontinye derefize vyolans sou fanm

Kowona se yon maladi trapan, nenpòt moun ka pran. Solidarite, bon konprann ak byenveyans, se sa ki dwe pale ak sila ki gen kowona yo.  Etan n ap kwape kowona, n ap kontinye derefize vyolans sou fanm ak tifi.

Détails du projet :

Kowonaviris : Mèt kò, veye kò ! est un projet et une campagne de sensibilisation pour renforcer la connaissance des groupes locaux sur le COVID-19 dans les Nippes et dans l’Ouest à travers une sensibilisation communautaire sur des mesures de protection contre ce virus. Une formation-démonstration a été répliquée par des formateurs sur les lieux où sont installés 17 stations de lavage des mains.

Une campagne d’information/sensibilisation est en cours. Cette campagne s’articule autour de la diffusion d’instructions claires liées au lavage des mains, de messages clés sur les réseaux sociaux et d’autres supports traditionnels (soundtruck, taptap / moto sonorisés, crieurs, etc).

Le projet accorde une attention particulière à l’amélioration de la nutrition de familles touchées par l’épidémie. Une distribution de kits d’hygiène et de produits alimentaires a ainsi été prévu à  117 familles.

De concert avec les autorités locales, les comités communaux ont été appelés à permettre d’identifier les points d’emplacement des stations de lavage et des familles en situation de recevoir un kit. Des groupes locaux ont aussi été mobilisés pour l’entretien des sites.

La supervision du travail est assurée par un membre de la communauté dans chaque département, qui joue un rôle de liaison entre les comités communaux.

beenhere

Ligne d’urgence Kay Fanm : *322

Nan okazyon 8 mas 2021, Jounen entènasyonal Dwa Fanm, KAY FANM kontan anonse nouvo nimewo ijans twa chif pou abone Digicel yo : *322.
Nouvo nimewo ijans sa a ap pemèt fanm ak tifi ki viktim vyolans, oubyen yon pwòch yo, kontakte rapid rapid yon entèvenant espesyalize ki gen fòmasyon pou ede l.