JOUNEN MONDYAL DWA FANM 2018 – Deklarasyon SOFA

SOFA (Solidarité fanm ayisyèn), Kay Fanm, Fanm Saj, AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti) ak Fondasyon Toya mete ansanm pou make jounen 8 mas la ak yon sitin ki gen 7 estasyon : Plas Katrin Flon sou Channmas, Palè nasyonal, Ministè Lajistis, OMRH (Ofis manajment ak resous iemèn), OPC (Ofis pwoteksyon sitwayen), Primati ak Palman.
RÈL ÒGANIZASON FANM YO POU JOUNE MONDYAL DWA FANM 2018
DEKLARASYON KAY FANM – 8 mas 2018

Pòtoprens, 8 mas 2018
Sabine Lamour, Kòdonatris jeneral SOFA
Jodi jedi 8 Mas, Jounen Entènasyonal dwa fanm yo, 5 òganizasyon feminis: AFASDA, FANM SAJ, KAY FANM, FONDASYON TOYA, ak SOFA, rasanble sou Plas Katrin Flon youn nan ewoyin nasyonal, senbòl patriyotis pou di Non ak ANTIFEMINIS LETA k ap pran jarèt chak jou pi plis nan peyi a.

Rasanbleman nou nan Plas Katrin Flon Jodi a, se yon fason pou n reprann espas piblik yo. Se yon fason tou pou n di Katrin Flon te konstwi nasyon sa a pou tout moun fanm kou gason kapab viv lib, egalego ak nan diyite.

Alòske, depi kèk ane nou konstate dirijan yo gen tandans pito meprize tout dosye estratejik pou fanm ki kapab pèmèt lavi nou amelyore. Desizyon dirijan peyi yo pran, plis ale nan sans pou ralanti goumen ak aki mouvman feminis la. Se pou rezon sa yo nou vin pouse 7 rèl doulè nan pye manzè Katrin. Nou deside rele chalbarik dèyè kèk zak antifanm, antifeminis ki ap devlope nan Leta jodi a tankou:

  1. Desizyon gouvènman an pran pou nonmen nan kèk pòs estratejik moun non yo konn site nan tizonnay, kadejak ak vyolans fizik sou fanm ; sa rele KALBENDAY LETA.
  2. Atitid dirijan yo sou koze mache boule yo. Gwo deklarasyon fèt kòmkwa se ta yon zak kriminèl, kote ankèt ki montre sa, ki dispozisyon ki pran pou akonpaye machann sa yo ki lage 2 bra balanse. Lè Leta pa pran okenn mezi pou kwape kalte zak sa yo, eske se pa yon kat blanch li bay pou touye sosyete a ofiramezi patikilyèman fanm yo ki pi plis nan mache yo ? Konsa LAVICHE pi rèd !
  3. Etid ki fèt montre aklè, fanm yo plis kòm ti pèsonèl nan biwo Leta yo malgre konstitisyon an prevwa kota 30% fanm pou piti nan tout espas kote desizyon ap pran. Lè Leta pa pran okenn dezisyon politik pou pèmèt fanm yo reprezante nan divès nivo nan administrasyon piblik la, li ankouraje DOMINASYON FANM
  4. Dezisyon komite kanaval 2018 la ki kite yon chantè k ap fè pwomosyon rayisman fanm defile nan pakou a malgre feminis yo atire atansyon yo sou deriv ki te anonse a. Nou konsidere mepri pawòl feminis yo kòm yon manifestasyon Leta ANTIFEMINIS
  5. Fason sistèm jistis la fonksyone pa pèmèt fanm ak tifi ki viktim vyolans jwenn jistis epi kadejakè jwenn bon jan pinisyon ak sanksyon. Sa vle di Leta pa fè okenn dilijans politik pou chanje sistèm k ap kale ENPINITE
  6. Resous peyi a pa sèvi pou amelyore lavi popilasyon an, pou pèmèt fanm yo rale yon souf nan wòl pote sosyete a sou do yo. Chak jou fanm yo ap vin pi pòv pandan yon ti gwoup ap anrichi nan pouvwa granmèsi KORIPSYON.
  7. VYOLANS espesifik ki frape fanm paske yo se fanm nan sosyete a pa di Leta anyen. Konvansyon Leta ratifye pou pwoteje fanm kont vyolans pa aplike. Lwa kont vyolans sou fanm nan kouti depi plis pase 10 lane.

Devan tout agresyon sa yo Leta ap fè sou fanm, 5 Oganizasyon feminis ap pouse 7 rèl kont : Dominasyon fanm, Vyolans sou fanm, Antifeminis, Enpinite, Koripsyon, Kalbenday Leta, Lavichè, pou kòz fanm yo vanse.

Kòz pou fanm jwenn laswenyay epi sispann mouri nan fè pitit ak nan fè avòtman nan move kondisyon epi pou fanm gen aksè ak planin.

Kòz pou fanm travay nan bon kondisyon san dwadkuisaj ak tizonyay.

Kòz pou fanm sispann viv nan povrete, chomaj, grangou, fatra.

Kòz pou kaba ak lavichè k ap dekapitalize fanm.

Kòz pou fanm patisipe nan tout espas kote desizyon ap pran.

Kòz pou fanm viv lib san vyolans.

Feminis yo rasanble nan plas Katrin Flon pou egzije Leta ak soyete a rekonèt valè travay nou ak dwa pou n deside sou lavni nou.

Feminis yo rasanble nan Plas Katrin Flon pou di nou bouke ak demagoji, nou vle bon jan politik piblik k ap pèmèt nou emansipe kòm FANM.

Noumenm Feminis, nou vin di sou Plas Katrin Flon, Jodi 8 mas la, Toutotan Dwa fanm ap pilonnen epi meprize nan sosyete a, n ap kontinye mennen aksyon pou chanje mantalite epi mobilize pou transfòme LETA.

Jodi a n ap pouse 7 rèl doulè ki soti nan trip nou, nan matris nou, k ap ravaje sosyete nou an. Nou chwazi 7 enstitisyon Leta pou pouse rèl sa yo. Se pou sa, 2èm estasyon nou chwazi se Palè Nasyonal, 3èm kout rèl la pral pouse devan Ministè lajistis. Nou pral pouse 4èm rèl la devan OMRH, 5èm nan devan Palman, Primati ap pran 6èm kout rèl la epi dènye a devan OPC.