JOUNE MONDYAL DWA FANM 2018 – Deklarasyon KAY FANM

SOFA (Solidarité fanm ayisyèn), Kay Fanm, Fanm Saj, AFASDA (Asosyasyon fanm solèy d Ayiti) ak Fondasyon Toya mete ansanm pou make jounen 8 mas la ak yon sitin ki gen 7 estasyon : Plas Katrin Flon sou Channmas, Palè nasyonal, Ministè Lajistis, OMRH (Ofis manajment ak resous iemèn), OPC (Ofis pwoteksyon sitwayen), Primati ak Palman.
RÈL ÒGANIZASON FANM YO POU JOUNE MONDYAL DWA FANM 2018
DEKLARASYON SOFA – 8 mas 2018

Pòtoprens, 8 mas 2018
Yolette Jeanty, Kòdonatris Kay Fanm
8 mas se yon dat senbolik enpòtan pou tout feminis sou latè, kidonk pou militant k ap defann kòz fanm nan ann Ayiti. Se yon moman kote mouvman fanm yo ap komemore batay ki pa sispann mennen pou fè rekonèt epi respekte tout dwa fanm yo, kòm moun, kòm sitwayèn. Se yon moman pou rafrechi memwa sou objektif final batay la, ki se tabli yon sosyete ki chouke nan jistis sosyal, nan respè dwa tout moun san paspouki. Se yon moman refleksyon sou eksperyans lit yo, sou blokay yo, sou gany yo, sou estrateji pou konsèvè aki yo epi kontinye vanse, jistan nou rive nan tobout sistèm patriyakal la ki vle fè kwè se tou nòmal pou gen miwomiba ant fanm ak gason, alòske sa pa natirèl ditou, men se rezilta rapò pouvwa ki tabli nan sosyete a.

8 mas, se Jounen mondyal lit pou dwa fanm. Menm jan premye me, Fèt travay, se pa fèt chak grenn moun ki gen yon djòb, 8 mas se pa jou fèt chak grenn moun ki se fi. Move konprann sou sans jounen 8 mas lan ak mannèv pou banalize li, ta vle fè konprann se jou pou di tout fi « bòn fèt », pou òganize festivite pou yo. 8 mas, se yon okzasyon pou souke konsyans sou tout inegalite ki genyen ant fanm ak gason nan sosyete a ; Pou fè konprann jan tout sosyete a ap benefisye lè li pran chimen egalite. Konsatou 3 avril, Jounen nasyonal mouvman fanm ayisyèn, se yon lòt dat senbolik espesyal pou Ayiti ki adopte depi 1996.

Se depi sou lokipasyon meriken 1915 la feminis ayisyèn yo ap fè santi soukous yo, espesyalman sou kesyon vyolans fanm yo t ap sibi anba solda meriken yo. Feminis Lig feminin aksyon sosyal la te sitou travay sou kesyon patisipasyon sitwayèn ak politik epi sou dwa sivil fanm yo. Erityèz ki repran flanbo a depi 1986, apre rejim bout di Divalye a tonbe, rapouswiv sou menm wout la kote yo sitou panche sou 7 gran dosye :

  1. Sante fanm: swen espesyal pou fanm yo, edikasyon seksyèl, kontrasepsyon, akouchman, avòtman, anviwonnman sen (asenisman).
  2. Edikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl.
  3. Travay fanm: dwa pou bòn/sèvant yo, dwa fanm ouvriyèz yo, desitire sistèm restavèk la, konje matènite, menm salè pou travay ki menm oswa ki sanble.
  4. Lalwa: kaba tout diskrimasyon sou fanm, responsablite papa yo, dwa egalego pou tout timoun, pwoteksyon pou tout fanmi kelkanswa fason yon fonde ;
  5. Lamizè: pwoblèm feminizasyon lamizè.
  6. Vyolans sou fanm: nesesite pou aplike politik piblik pou derasinen vyolans.
  7. Patisipasyon sitwayèn ak politik fanm.

Mete sou tout sa, alèkile defansèz dwa fanm yo dwe fè faskare ak mouvman evanjelis yo k ap chache desounen popilasyon yo, k ap kore dominasyon fanm, k ap atake vodou ak kilti popilè a.

Wout la long, men nou pa p bay legen nan batay la 

Se batay fanm k ap chanje kondisyon fanm !