Cérémonie du 25 novembre 2020

Deklarasyon òganizasyon feminis yo nan okazyon 25 novanm – Jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm

FRANÇAIS | Déclaration des organisations féministes à l’occasion du 25 novembre – Journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes

Pòtoprens, Ayiti

Divès òganizasyon feminis nan Pòtoprens chwazi ane sa a pou yo komemore ansanm dat 25 novanm nan sou tèm feminisid la. Demach sila fèt nan lide pou fè konprann enterè kòz n ap defann nan genyen pou sosyete a. Se nan lide pou reafime dwa fondalnatal nou genyen pou viv epi pou diyite nou respekte. Se nan lide pou redi nou derefize karebare zafè krim ak ensekirite k ap fè sosyete nou an pèdi sou imanite li. 

Kò ansasinay sou fanm, se yon fenomèn enkyetan ki mache ak volonte pou pilonnen diyite viktim yo jouk nan lanmò yo. Fanm y ap touye nan mitan lari, se yon espektak ki inakseptab. Kò fanm yo fin matirize, rache, kankannen, jete sou pil fatra oswa nan raje, se yon espektak ki inakseptab, ki revolte konsyans nou kòm fanm k ap goumen pou fè respekte dwa moun. 

Lanmò vyolan fanm sa yo, se pa yon senp koze ensekirite. Lanmò sa yo se feminisid. Kidonk, se krim ki kòmèt nan sosyete ki pa gen konsiderasyon pou fanm. Se krim ki montre dènye longè vyolans ka rive sou moun ki se fi. Krim sila yo jwenn ranfò nan pratik rayisman pou fanm, nan zafè derifize rekonèt ak respekte dwa yo. Yon sitiyasyon sosyete a ta vle banalize. E lè se alatèt Leta yo menm k ap denigre fi, sa tou mete fanm yo nan sitiyasyon pou sibi pi plis vyolans k ap bwote lavi yo. 

25 novanm, se yon dat ki chaje ak senbòl pou feminis yo, espesyalman pou feminis nan Karayib ak Amerik latin nan, paske se yo menm ki te adopte dat sa a nan lane 1981. Lite pou derasinen vyolans sou fanm, se yon chwal batay feminis ayisyèn yo depi epòk okipasyon meriken 1915 la, kote yo t ap denonse abi seksyèl okipan yo. Diktati Divalye a te enpoze feminis yo travay. Lè rejim nan tonbe an 1986, feminis yo reprann flanbo a. E depi lè a, feminis yo pa janm sispann goumen. Se toulèjou yo mobilize pou fè prevansyon vyolans sou fanm, pou sansibilize ak enfòme popilasyon an, pou ankouraje pote plent epi denonse abi yo, pou akonpaye viktim yo ak fanmi yo, pou ekzije yo respekte dwa fanm yo, pou denonse kalbenday Leta k ap bay enpinite jarèt epi ki mete atoufè alèz pou kontinye komèt ekzaksyon, san kè sote. 

Batay pou derasinen vyolans sou fanm, se yon kokenn defi, ni ann Ayiti, ni aletranje paske van kontrè yo fò anpil. Kwaksa, feminis yo rete kwè sosyete a ka rive emansipe, si li deside respekte dwa fanm ak pwoteje dwa lavi yo. 

Vyolans sou fanm, se zafè tout moun nèt !
Ann bay lebra pou derasinen tout fòm vyolans sou fanm !

PDF KREYOL

Signatèz yo :

 1. Kay Fanm – Danièle Magloire, Pòtpawòl
 2. SOFA (Solidarite fanm ayisyèn) – Sabine Lamour, Kòdonatris jeneral 
 3. REFRAKA (Rezo fanm nan radyo kominotè ayisyen) – Marie Guyrleine Justin, Direktris ekzekitiv
 4. Fanm Yo La – Eloïse Massini Dorléans, Kòdonatris jeneral
 5. Fondation Toya – Nikette Lorméus, Prezidant konsèy direksyon 
 6. Nègès Mawon – Pascale Solages, Kòdonatris jeneral

Déclaration des organisations féministes à l’occasion du 25 novembre – Journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes

Port-au-Prince, Haïti

Des organisations féministes de Port-au-Prince ont choisi cette année de commémorer collectivement le 25 novembre autour du thème du féminicide. Cette démarche s’inscrit dans une perspective du bien commun, pour réaffirmer nos inaliénables droits à la vie et à la dignité, pour souligner notre refus absolu de la criminalité et de l’insécurité qui déshumanisent notre société. 

L’assassinat de femmes est un phénomène préoccupant qui s’accompagne d’une volonté de dépouiller les victimes de toute dignité, même dans la mort. Le spectacle de femmes publiquement exécutées, celui de leurs corps torturés, mutilés, carbonisés, jetés sur des tas d’immondices ou dans des halliers, est inacceptable et révolte nos consciences de femmes engagées pour le respect des droits de la personne. 

Ces morts violentes de femmes ne sont pas une simple manifestation de l’insécurité. Il s’agit de féminicides, de crimes patriarcaux qui traduisent la phase extrême des violences exercées à l’encontre des femmes en raison de leur appartenance au sexe féminin. Ces crimes trouvent un terrain fertile dans la misogynie et le déni des droits des femmes que notre société voudrait banaliser. Et, lorsque les attitudes et comportements sexistes prévalent au plus haut sommet de l’État, les femmes sont d’autant plus sujettes à la violence meurtrière. 

Le 25 novembre est une date hautement symbolique pour les féministes, en particulier pour celles de la Caraïbe et de l’Amérique latine qui ont choisi et consacré cette date en 1981. L’éradication des violences envers les femmes est un cheval de bataille des féministes haïtiennes depuis l’occupation américaine de 1915 où elles dénonçaient les abus sexuels des occupants. Après le silence imposé par la dictature des Duvalier, les féministes ont repris le flambeau en 1986. Et depuis lors, c’est tous les jours qu’elles se mobilisent pour prévenir les violences, sensibiliser et informer la population, encourager les plaintes et les signalements, accompagner les survivantes et leurs familles, exiger le respect des droits des femmes, dénoncer l’immobilisme de l’État qui alimente l’impunité et laisse le champ libre aux violateurs. 

Lutter pour éradiquer les violences envers les femmes est un défi de taille, en Haïti comme ailleurs car, les résistances sont fortes et multiples. Mais les féministes continuent de faire le pari que des horizons émancipateurs peuvent s’ouvrir à une société, lorsque celle-ci respecte les droits des femmes et protège leur droit à la vie. 

Les violences envers les femmes sont l’affaire de tous et de toutes !
Conjuguons nos efforts pour l’éradication de toutes les formes de violence envers les femmes !

PDF FRANÇAIS

Signataires :

 1. Kay Fanm – Danièle Magloire, Porte-parole
 2. SOFA (Solidarité des femmes haïtiennes) – Sabine Lamour, Coordonnatrice générale
 3. REFRAKA (Réseau des femmes des radios communautaires haïtiennes) – Marie Guyrleine Justin, Directrice exécutive
 4. Fanm Yo La, Eloïse Massini Dorléans – Coordonnatrice générale
 5. Fondation Toya – Nikette Lorméus, Présidente du Conseil de direction
 6. Nègès Mawon – Pascale Solages, Coordonnatrice générale